Tema: Transport af levende dyr

Lange transporter af spædkalve er fortsat til debat

9979?.Name Hvert år bliver 45.000 danske spædkalve transporteret til opfedning i udlandet – primært Holland. Transporten, som er reguleret af EUs Transportforordning og af nationale regler, bliver overvåget af Fødevarestyrelsen.

175159D 1898X2826ma © Shutterstock/Ritzau Scanpix
Indblik

Er det forsvarlig dyrevelfærd at transportere danske spæde kalve over lange afstande til opfedning i udlandet – primært Holland? Det spørgsmål er til løbende diskussion, og synspunkterne går fra, at transporten helt skal forbydes, til at eksporten er forsvarlig, når de gældende regler bliver overholdt.

45.000 kalve hvert år

Udviklingen i eksporten af levende kalve under to måneder fra Danmark er vist i figur 1. Kalvene, der primært er overskydende tyrekalve fra mælkeproduktionen, er både af ren malkerace og krydsninger mellem malke- og kødrace.

Fra 2010 til 2013 steg eksporten fra godt 15.000 kalve per år til 45.000 kalve. I årene 2015-2018 var der en faldende tendens, men antallet af eksporterede kalve når igen op i niveauet 45.000 kalve i årene 2019 til 2022. 2022 ligger med en eksport af knap 49.000 kalve højest af alle år. Foreløbige tal for de første fire måneder af 2023 viser aktuelt et lidt højere niveau end i 2022.

Billede1

Figur 1. Udviklingen i eksport af levende kalve fra Danmark. (Kilde: Landbrug & Fødevarer, 2023).

Ifølge en opgørelse udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i rapporten »Lange transporter af kalve« fra 2022 er cirka 90 procent af kalvene mellem 2 og 5 uger, når de bliver transporteret ud af landet.

Eksporten til primært Holland er påvirket af markedsmekanismerne. Det handler især om økonomien i den danske kalveproduktion og efterspørgslen efter kalve fra opdrættere i primært Holland. Samtidig har Salmonella-status i danske kvægbesætninger betydning, idet en stor del af tyrekalvene fra danske besætninger med Salmonella bliver eksporteret.

Samlet set har eksporten og fjernelsen af knap 50.000 kalve fra det danske marked stor betydning for den danske prisdannelse på spædkalve til opfedning.

Transportforordning definerer regler

De overordnede regler er defineret i EUs transportforordning, der er fælles for alle EU-lande, og som regulerer samhandelen over grænserne. Hertil kommer nationale regler i blandt andet Dyrevelfærdsloven og specifikke bekendtgørelser om beskyttelse af dyr under transport og på samlesteder.

Nogle af de vigtige regler for transport og eksport af levende spædkalve er vist i boksen.

EUs transportforordning står overfor en revision, og det betyder et eftersyn af reglerne for transport af ikke-fravænnede dyr – herunder lange transporter af mælkefodrede spædkalve. Der forventes et udspil til nye regler i løbet af 2023.

Nationale regler i de enkelte EU-lande kan være strammere end EUs transportforordning, og fx indfører Tyskland et nationalt forbud mod indenlands transport af spæde kalve under fire uger.

Fødevarestyrelsen kontrollerer

Kontrollen af om transportører af spædkalve følger reglerne i forbindelse med lange transporter, bliver gennemført af Fødevarestyrelsen. Kontrollen sker altid på samlestederne, hvor embedsdyrlæger kontrollerer alle dyr og vurderer og godkender, om de er egnede til den aktuelle transport.  

Derudover udfører Fødevarestyrelsen stikprøvekontrol af transporten, og det er en kontrol, som også omfatter køretøj og dokumenter, ligesom det kontrolleres, hvordan dyrene håndteres, og om pladskrav og krav til indretning i køretøjet er overholdt.

Resultater af Fødevarestyrelsens velfærdskontrol bliver offentliggjort i den årlige Dyrevelfærdsrapport: »Dyrevelfærd i Danmark«, hvor kontrol og resultater af dyrevelfærd under transport har sine særlige afsnit.

I den nyeste udgivelse af rapporten findes resultater fra et prioriteret fokus på transport af spædkalve i 2021. Her gennemførte Fødevarestyrelsen i alt 28 kontroller, som udløste sanktioner i 14 procent af tilfældene. De fleste var i form af indskærpelser og i et tilfælde forbud mod at køre med ikke-transportegnede kalve.

Delte holdninger til lange transporter

Dyrenes Beskyttelse arbejder for, at lange transporter af mælkefodrede spædkalve under otte uger bliver helt forbudt. Det fremgår af rapporten »Lange transporter af kalve« fra 2022, hvor organisationen har gennemgået området og afdækket eksempler, som viser brud på den gældende lovgivning.

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer ser man gerne eksporten begrænset og erstattet af opfedning af kalvene i Danmark. Branchen har derfor gennem de senere år gennemført flere tiltag for at fremme en dansk produktion af kalvekød og for at dæmpe eksporten af de overskydende kalve fra mælkeproduktionen. Det er sket i form af udviklingsprojekter, som kan fremme effektiviteten og økonomien i en dansk produktion af kalvekød og i form af salgskampagner, som kan fremme afsætningen af dansk kalvekød.