Spørgsmål og svar om PJDs pensionsordning for ansatte dyrlæger i klinisk praksis

Pension Hvad betyder det, at min pension er en del af en overenskomst? Og gør det nogen forskel, at PJD er medlemsejet? Louise Bundgaard, der er ADOs bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, giver her svarene på disse og flere andre spørgsmål om ADOs arbejdsmarkedspension for ansatte dyrlæger i klinisk praksis.

COLOURBOX27358552 © Colourbox
Interview

Er det som ansat i klinisk praksis obligatorisk at have sin pensionsordning i PJD?

Ja, som overenskomstansat i klinisk praksis er det obligatorisk, at arbejdsmarkedspensionen betales ind til PJD. Det gælder for alle, som er en del af vores overenskomst – uanset om man er medlem af Den Danske Dyrlægeforening eller ej.

Arbejdsmarkedspensionen er et solidarisk og værdiskabende gode, der mindsker forskellen mellem indtægten som aktiv på arbejdsmarkedet og indtægten, når man går på pension. Det er også en sikkerhed, hvis man under arbejdslivet bliver ramt af længerevarende kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne.

Desuden er der flere muligheder for individuel tilpasning. Når vi er sammen i et fællesskab, har vi det bedste grundlag for at sikre medlemmerne nogle fordelagtige forsikringer, der er skræddersyede til gruppen, og sammensætte investeringerne, så de skaber nogle gode langsigtede afkast til medlemmerne.

For langt de fleste medlemmer vil en kollektiv ordning kunne betale sig. Udover administrationsomkostninger og forrentning, har det stor betydning for din pension, hvor meget det koster at have en særlig dækning som fx en invalidepension. Denne forsikring er ofte meget dyr at købe, hvis du skal oprette en pension selv.

Derfor er der indgået en solidarisk aftale mellem arbejdsmarkedets parter for ansatte i klinisk praksis og PJD. Alle overenskomstansatte bliver optaget på lige vilkår, og du skal ikke indsende nogen helbredsattest som nyt medlem.

Man kan sige – PJDs mål er at sikre økonomisk tryghed for medlemmerne på et ansvarligt grundlag. I bestyrelsen arbejder vi på dette ud fra et perspektiv om at skabe høje langsigtede afkast og tilbyde pensionsordninger, der er tilpasset medlemmerne. PJD har over de seneste syv år givet et afkast på i alt 48,7 procent, og administrationsomkostningerne er nu 489 kr. pr. medlem pr. år, hvilket er blandt de laveste i markedet.

Hvad betyder det, at medlemmernes indbetaling sker til en arbejdsmarkedspension?

Arbejdsmarkedspensionen har sit udspring i en fælleserklæring mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen i slut 80’erne og er en integreret del af ansættelsen indenfor rigtig mange brancher. Indbetaling til arbejdsmarkedspension er en fundamental del af »den danske model«, hvor løn, arbejdsvilkår og pension ikke er vedtaget ved lov, det er derimod fastsat i de overenskomster, som arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til. Parterne påtager sig hermed ansvaret for, at alle ansatte er sikret dækning, når man går på pension, eller hvis man bliver ramt af længerevarende kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne under arbejdslivet. Det er en solidarisk ordning, hvor alle skal være med, og ingen udelades, uagtet at de har et dårligt helbred.

For dyrlæger ansat i klinisk praksis er det ADO og DA, der indgår i overenskomstforhandlingerne, og andelen, der skal indbetales til pension af arbejdsgiver og ansat, er i spil ved hver forhandling. Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2019 blev det aftalt, at arbejdsgiver/ansat betaler 13 procent til arbejdsmarkedspensionen.

Hvorfor er det en fordel, at PJD er medlemsejet?

Det er en stor fordel, at ingen aktionærer eller andre skal have del i udbyttet – pengene tilhører medlemmerne. En anden fordel er, at der er god mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og alle medlemmer kan indsende forslag om et emne, de ønsker behandlet og deltage i afstemninger om vedtægtsændringer. PJDs bestyrelse består af ni medlemmer: Fem valgt blandt og af medlemmerne, en udpeget af JA, en udpeget af ADO og to udpeget af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen.

Den store andel af medlemmer i bestyrelsen giver et solidt grundlag for at sikre medlemmernes interesser, og gennem møder mellem ADO, DA og PJD er der en god konstruktiv dialog om, hvordan PJD administrerer pensionsordningen bedst muligt.

PJD er en del af Sampension – hvad betyder det?

I PJD har vi valgt at indgå i et administrationsfællesskab med Sampension for at sænke de årlige omkostninger for medlemmerne, opnå stordriftsfordele, fx ved kapitalforvaltning, og have nogle yderst kompetente og erfarne folk at sparre med om driften af pensionskassen. Som del af Sampension Administrationsfællesskab får vi muskler til at udvikle nye produkter, som det nye markedsrenteprodukt, uden det øger vores omkostninger. Også den nye app, der netop er rullet ud til medlemmerne, er et produkt af fællesskabet. Det er faktisk den højest ratede pensionsapp herhjemme.

Ved skiftet til Sampension kunne vi stort set halvere medlemmernes omkostninger fra dag 1 i forhold til prisen i Unipension-fællesskabet. Har det betydning? Ja, en tommelfingerregel er, at en almindelig pensionsopsparing bliver op til 400.000 kr. mere værd, hvis man sparer op med 0,5 procent i samlede omkostninger (ÅOP) i stedet for 1 procent. Det er da værd at tage med.

PJD barsler med et markedsrenteprodukt, som der skal stemmes om på generalforsamlingen i foråret - hvad går det ud på?

Vi vil tilbyde alle medlemmer en ny og mere tidssvarende pensionsordning med markedsrente, som de fleste andre pensionsselskaber og -kasser også gør det. På generalforsamlingen den 12. april foreslår bestyrelsen at tilbyde et individuelt omvalg til markedsrente. En ordning med markedsrente er mere transparent, fordi du lettere kan følge udviklingen i din pensionsordnings værdi. På markedsrente får du løbende det afkast, som investeringerne giver. Stiger markedet med 5 procent, stiger din opsparing tilsvarende, ligesom din opsparing vil falde, hvis markedet falder. Når du nærmer dig pensionering, justeres risikoen automatisk ned, så dine pensionspenge beskyttes mere og mere, frem til at du skal bruge dem.

På den nye pensionsordning med markedsrente vil du stadig være sikret ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død, og vi gør forsikringerne endnu bedre og mere tidssvarende, fx ved at en udbetaling for tab af erhvervsevne fastsættes ud fra medlemmets løn og ikke, hvor meget der er sparet op på ordningen. Derudover får du væsentligt flere muligheder for at tilpasse dine forsikringer til netop din og familiens situation.

Er der andre pensionsændringer/tilbud på vej, som også de praksisansatte dyrlæger kan få gavn af?

Ja, det er der. Lad mig nævne sundhedsforsikring, som blev foreslået af et medlem på sidste generalforsamling. Det er vi i bestyrelsen ved at undersøge muligheden for at kunne tilbyde som en frivillig ordning til medlemmerne. Hvis vi kan sammensætte en fornuftig og fordelagtig sundhedsforsikring for PJDs medlemmer, vil vi fremsætte det som et forslag på en kommende generalforsamling.