Formandsskifte midt i en coronatid

Generalforsamling Det blev Steen Bo Larsens sidste beretning i spidsen for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, da han stod på talerstolen i Akademikerhuset på Frederiksberg og gav sin mundtlige beretning for et virtuelt publikum. Stafetten blev givet videre til Mikkel Markussen.

DA Gf Skærm © Pia Rindom
Referat

Fagforeningerne bliver stadig stærkere, vi må som arbejdsgiverforening derfor også styrke vores position, sagde Steen Bo Larsen og forklarede dermed årsagen til, at DA-sekretariatet har måttet opruste for at kunne løse stadig flere opgaver.

Samtidig benyttede han lejligheden til at understrege vigtigheden af enhedsforeningen Den Danske Dyrlægeforening som fag-faglig forening, der rummer hele dyrlægestanden – både lønmodtagere og arbejdsgivere.

DA er i øvrigt midt i overenskomstforhandlingerne om en ny aftale med dyrlæger ansat i klinisk praksis, og snart derefter følger forhandlingerne med veterinærsygeplejerskerne.

Steen Bo Larsen

Steen Bo Larsen - nu tidligere formand for DA.

© Pia Rindom

Praksisanalysen

Steen Bo Larsen appellerede igen i år til, at alle udfylder og indsender praksisanalysen. Den er et helt centralt værktøj i foreningens arbejde – især i forhold til overenskomstforhandlingerne. Svarprocenten på 38 kan sagtens blive højere.

Enkelte deltagere påpegede, at spørgeskemaet ikke er helt logisk, og at det kan være svært at udfylde korrekt.

Honoraraftaler

DA har en række aftaler om honorering af ydelser hos fx Dyrenes Beskyttelse (for tilskadekomne dyr), Dansk Blindesamfund, Fødevarestyrelsen og KU SUND. Sidstnævnte var ikke i kridthuset hos Steen Bo Larsen i forhold til praktik for veterinærstuderende, idet man oplever, at Veterinærskolen lægger en masse forpligtelser over på praksisejerne. DA har beregnet, at indsatsen svarer til næsten 20 arbejdsår, som man gerne vil kompenseres for – hidtil dog uden held. Hertil kommer, at praksis skal tegne forsikring for de studerende, der er i praktik, hvilket dog er indbefattet i de gældende forsikringer hos DA.

Forsikringssamarbejdet

DA har en lang tradition for samarbejde med forsikringsmægleren Willis, der gennem en årrække har sikret gode aftaler med Tryg. Firmaet har imidlertid løbende hævet priserne, så nu hedder samarbejdspartnerne Topdanmark og Dansk Arbejdsskadeforsikring. Imidlertid er der nu indgået en aftale, så DA-medlemmerne ikke længere skal ringe til forsikringsselskaberne vedrørende police- eller skadeforhold. Der er nu to dedikerede medarbejdere hos Willis, som klinikejerne kan ringe til.

Trivselsundersøgelse

DA udfører i samarbejde med Ansatte Dyrlægers Organisation løbende trivselsundersøgelser blandt de ansatte i klinisk praksis. De er gennemført i 2019 og 2020 og viser stor tilfredshed blandt de ansatte. Fra 2022 vil undersøgelserne imidlertid blive udført af et eksternt firma – i en selvejende funktion.

COVID-19

- 2020 vil være året, vi sent glemmer, sagde Steen Bo Larsen.

Han var dog opstemt over, at det var muligt at finde fælles fodslag om at holde klinikker og praksis åben, og der var i den sammenhæng også ros til de ansattes imødekommenhed og forståelse.

På mink-området gik det som bekendt ikke særlig godt, og der er praksisser, der er hårdt ramt på den bekostning. Steen Bo Larsen redegjorde for arbejdet med at skaffe kompensation til disse virksomheder, men det er vanskeligt, som reglerne er nu, idet man som virksomhed skal have mistet mindst halvdelen af sin omsætning for at komme i betragtning. Det kan være tilfældet hos de rene minkdyrlæger, men mange praksis har minkkonsultationer som en delaktivitet, og her kan det være vanskeligt at påvise et samlet tab i den størrelsesorden. DA er imidlertid gået sammen med andre følgeerhverv til minkproduktionen, og kampen for at få erstatning til alle de berørte føres videre.

Mikkel Markussen DA

Mikkel Markussen – nyvalgt formand for DA.

© Pia Rindom

Debat

Den efterfølgende debat drejede sig en del om opklarende spørgsmål til praksisanalysen, og hvilke nøgletal det er vigtigt at have fokus på. Enkelte ønskede endda hjælp til udfyldelsen.

Et andet tema var forholdene i praksis, og hvordan man sikrer fortsat trivsel og fastholdelse af medarbejdere. Steen Bo Larsen pegede på en stor opgave i at gøre virksomhederne attraktive og i den forbindelse sikre et lønløft, der forudsætter en stigning i indtjeningerne for virksomhederne.

En deltager undrede sig over forsikringsloftet for antallet af dyr i rådgivningsaftaler, fordi det ikke står mål med virkeligheden. Steen Bo Larsen svarede, at det havde fokus på at få ændret, men at det endnu ikke var lykkedes.

Konsulent til bestyrelsen

Flere deltagere undrede sig over, at suppleanterne ikke var blevet inddraget i bestyrelsesarbejdet i forbindelse med, at Kristian Viekilde har måttet skrue ned for indsatsen i bestyrelsen.

Steen Bo Larsen forklarede, at man havde hyret konsulentbistand hos Lene Trier, som var opstillet som bestyrelsesmedlem til afløsning af Kristian Viekilde. Kristian var dog fortsat fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, men opgaverne var overført til Lene, som forventedes valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i oktober (2020). Der var på ingen måde et ønske om at tilsidesætte de parlamentarisk valgte suppleanter, understregede han. Det gav dog fortsat anledning til nogen undren, og diskussionen fortsatte på Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling, der blev afholdt efterfølgende.

Budget og kontingent

Budget og kontingent blev vedtaget. Sidstnævnte indebærer en justering af kontingentsatserne. Der er brug for flere penge i kassen som følge af øget aktivitetsniveau, forklarede Mikkel Markussen, der gennemgik regnskaberne og de deraf følgende stigninger i kontingent.

Under samme punkt blev der også reguleret på formands- og bestyrelseshonorarerne.