Et stærkt udgangspunkt efter en udfordrende periode

Generalforsamling Dyrlægeforeningen har haft en del udfordringer efter Pharmadanmark opsagde samarbejdet, men er nu godt forankret på Thorvaldsensvej 57, hvor sekretariatet har slået rod.

DDD 2023 161 © Dan Gabay
Referat

Det store fremmøde på generalforsamlingen minder os om, at DDD ikke blot er et stærkt fagligt fællesskab, men også en samling af dyrlæger, der kerer sig om deres forening. Fra talerstolen på generalforsamlingen i Odense Koncerthus måtte DDDs formand, Hanne Knude Palshof, også konstaterer, at ikke bare det sidste, men de seneste to år har DDD stået over for betydelige udfordringer som følge af ophævelsen først af fællessekretariatet med JA og DSL på Peter Bangs Vej og siden det kortvarige samarbejde med Pharmadanmark.

- Resultatet ser vi først nu. Vi kommer ud af 2022 med et virkeligt dårligt regnskab, men det er ikke katastrofalt, sagde DDD-formanden og gav en grundig gennemgang af hændelsesforløbet, efter JA/DSL i december 2020 opsagde samarbejdet med DDD, da de valgte at fusionere med DM.

Som en enhedsforening med både ansatte og arbejdsgivere var DM ikke den rette løsning for DDD. Derfor udforskede DDD forskellige alternative muligheder for sekretariatssamarbejde og blev enige med Pharmadanmark, som rigtig gerne ville arbejde sammen med DDD, og syntes at være en passende samarbejdspartner; samtidig var de ved at flytte til nye lokaler i Codanhus.

- Det gav god mening for alle, og vi så en langsigtet synergi i samarbejdet. Så i september 2021 flyttede vi sammen og stiftede Veterinær- og Life Science Danmark som fortsættelses af Fællessekretariatet, sagde Hanne Knude Palshof.

Imidlertid ændrede Pharmadanmark hurtigt holdning. Efter blot et halvt år så de ikke længere værdien i samarbejdet og smed - så at sige - DDD ud af sekretariatet.

1. maj 2022 flyttede DDD derfor meget hurtigt på kontorhotel og derfra videre til Thorvaldsensvej før sommerferien 2023.

- Nu står vi alene, og jeg tror ikke, at vi havde turdet at tage det skridt, hvis vi ikke havde været igennem den anden proces først.

Formanden lagde ikke skjul på, at DDD har måttet arbejde hårdt for at klare sig igennem denne svære tid og genopbygge organisationen. Og her har akilleshælen været økonomi- og regnskabsfunktionen, hvor mangel på knowhow har kostet dyrt til regnskabs- og bogføringskonsulenter, der har ryddet op efter opløsningen af fællessekretariatet i 2021 og fraflytningen fra Pharmadanmark i 2022.

DDD håndterer op imod 20 regnskaber, så det en kompleks opgave. DDDs strukturer er kompliceret, forklarede Hanne Knude Palshof og viste, hvordan det hele hænger sammen med de forskellige foreninger og opgaver, der bliver varetaget af de forskellige medarbejdere i sekretariatet.

DDD 2023 103

Birgit Nørrung, der var dirigent, opfordrede til en konstruktiv debat i en god tone.

© Dan Gabay

En velplaceret gren

Herefter tog DDD-formanden fat på udvalgte nedslagspunkter fra foreningens arbejde. Et af dem er etableringen af den nye Veterinær Lederforening (VeL), der nu er en del af enhedsforeningen.

- Det nye fagforeningstilbud til veterinære ledere er etableret for at imødekomme en udvikling inden for faget, hvor flere og flere veterinære bliver ledere både i klinisk praksis, i offentlige erhverv og i stigende grad også inden for hele den private sektor, sagde formanden, der er glad for, at DDD nu rummer et specifikt tilbud til de ansatte ledere.

- Dyrlæger kan finde ansættelse utroligt mange steder. Det viser hele diversiteten i vores fag. Det viser også kompleksiteten i at holde sammen på en forening, der skal rumme det hele, sagde Hanne Knude Palshof og fastslog, at DDD-træet nu er fuldendt med VeL-grenen, der også er et betydeligt skridt mod en fremtidssikring af foreningen.

Uddannelse af topkvalitet

- Og når vi snakker om at være til stede rigtigt mange steder i vores samfund, må vi sige, at 250 års-jubilæet for veterinærskolen i foråret med alt tydelighed viste, hvor meget vi fylder i samfundet. Dyrlæger er med hele vejen fra jord til bord, og vi har fulgt med udviklingen i 250 år. Det kræver, at vores uddannelse er helt opdateret og har en topkvalitet, sagde formanden og henviste til, at DDD er gået ind i at hjælpe de studerende, der havde udsigt til at få beskåret de kirurgiske kurser ud fra et ønske om at nedbringe antallet af forsøgsdyr.

- KU SUND har nu fået en ekstra bevilling – det er vi glade for.

- Vi skal også være der, når Foulum åbner dørene til den nye uddannelse næste år. Dialogen er god. Vi skal ikke have to forskellige uddannelser – vi skal have to uddannelser af kæmpe høj kvalitet.

DDD-formanden glæder sig over, at sekretariatet med indflytningen på Thorvaldsensvej er kommet helt tæt på de studerende.

- Det er godt for os politikere og sekretariatet at være i tæt kontakt med de kommende brugere af foreningen. Det er vigtigt, at de forstår, hvad de skal med en forening som Den Danske Dyrlægeforening. Fysisk tilstedeværelse er en stor fordel.

Håndtering af lægemidler

Et andet nedslagspunkt var receptserveren, der for en kort stund langt om længe så ud til at blive en realitet med et lovende pilotprojekt fra Lægemiddelstyrelsen.

- Og så lagde de projektet på køl, og det kan vi bare ikke acceptere. Det drejer sig om sikkerhed for, at medicinregistreringer foregår rigtigt. Vi har desværre på det seneste erfaret, at der er rigtig mange forkerte registreringer i VetStat. De fejl kunne vi undgå, hvis vi havde en receptserver, sagde DDD-formanden.

Hun opfordrede samtidig til, at alle dyrlæger tjekker deres ordinationer på autorisationsnummer i VetStat, fordi der også ses registreringer hos dyrlæger, der slet ikke har ordineret lægemidler til dyr.

DDD fortsætter arbejdet for en veterinær receptserver. Det samme gælder EU-forordning om Veterinærmedicin, der fortsat volder problemer. Senest er dyrlæger og hesteejere kommet i klemme i stramme vaccinationsregler.

DDD har lagt mange kræfter og ressourcer i at håndtere de udfordringer, som dyrlæger oplever i Danmark. Det sker både lokalt og især gennem EU, der sidder med den lange ende. Hanne Knude Palshof oplyste, at DDD i slutningen af oktober gennemfører en undersøgelse, der skal afdække, hvordan dyrlæger, der anvender lægemidler, har tilpasset sig de nye EU-regler om veterinærlægemidler, der trådte i kraft 28. januar 2022.

Efter undersøgelsen nedsættes dyreartsspecifikke fokusgrupper. Målet er at sikre, at medlemmernes behov og udfordringer adresseres. Efter møderne deles relevant viden med alle medlemmer via DDDs medier.

Ny dyrlægelov

- Vi glemmer sommetider at fortælle, når vi er lige ved at få en sten i hovedet, sagde DDD-formanden og forklarede, at Fødevarestyrelsen i forbindelse med en revidering af dyrlægeloven for at implementere Foulum-uddannelsen samtidig ønskede at indføre journalpligt.

- Det var vi principielt ikke imod, men hvis der skal indføres journalpligt, skal det gøres ordentligt. Vi skal have en rammelov, der gør det muligt at arbejde fornuftigt med det her, og det skal være hele paletten af praktiserende dyrlæger. Vi fik Fødevarestyrelsen til at indse, at det kunne blive lovsjusk, hvis det kom med i denne omgang. Det fik vi dem til at tage ud – men det er helt sikkert, journalpligten kommer senere.

DDD 2023 118

Med stor applaus blev Hanne Knude Palshof genvalgt for en ny og sidste 2-årig periode.

© Dan Gabay

Fire forslag og lang debat

Under dagsordenens punkt 3 var der intet mindre end fire forslag fra medlemmer og bestyrelse. To af forslagene var stillet af hovedbestyrelsen, og de vedkom begge vedtægtsændringer for henholdsvis DDD og faggrupperne. Essensen i begge forslag er rettet mod den interne strukturændring med oprettelsen af Veterinær Lederforening, der skal have plads i det faglige fællesskab på lige fod med ADO og DA med de forbehold, som de enkelte foreningers medlemskreds og opgaver bestemmer, herunder DAs forslag til egne vedtægtsændringer om fremover alene at omfatte virksomhedsmedlemmer.

Begge forslag blev vedtaget efter en del spørgsmål om nødvendigheden af at have VeL i enhedsforeningen. Formand for VeL, Frederik Meyland-Smith, anerkendte, at den nye forening, der er hjulpet på vej af hovedbestyrelsen, måske komplicerer foreningen, men styrker også DDD samlet set, fordi der nu er et specifikt tilbud, der er målrettet ansatte veterinære ledere, som har manglet et ståsted i foreningen.

Der var også spørgsmål til Det Koordinerende Formandskabs (KFS) rolle i DDD-strukturen. Dette bunder i, at KFS med forslaget til ændring af DDDs vedtægter nu er skrevet ind i vedtægterne. DDD-formanden forklarede, at KFS ikke er en nyskabelse; det har eksisterede siden 2005, men aldrig blevet indskrevet i vedtægterne. Videre forklarede hun, at KFS alene har en administrativ funktion ved at fastsætte fællesadministrationens rammer, prioriteringer og mål i samarbejde med sekretariatets direktør, mens hovedbestyrelsen forestår den veterinærfaglige ledelse af DDD.

Ved håndsoprækning var der 111 stemmer for vedtægtsændringerne, 15 imod og 13 undlod at stemme.

Det tredje forslag var stillet af Lars Kunstmann, Christian Kolthoff og Britta Walsted-Rasmussen, der ønskede at nedsætte et udvalg til at belyse og vurdere DDDs fremadrettede struktur. Forslaget, der blev belyst fra flere sider, fremkaldte livlig debat blandt andet om, hvad der præcist skulle stemmes om og omkostningerne ved forslaget. Forslagsstillerne slog fast, at der alene var tale om et forarbejde til HB, som er tænkt til at realitetsbehandle udvalgets anbefalinger. Forslaget blev ikke vedtaget. Ved håndsoprækning var der 60, der stemte imod forslaget og 32 for.

Det sidste forslag omhandlede en lang række ændringer til vedtægterne for regionalforeningerne – primært med det formål at tilpasse vedtægterne, så de afspejler virkeligheden. Ved håndsoprækning blev forslaget vedtaget med to tredjedeles flertal.

Regnskab og kontingent

DDD kom ud af 2022 med et underskud på 8,5 millioner kroner, der i vid udstrækning er afledt af opløsningen af samarbejdet med Pharmadanmark, og de forhold, som DDD-formanden gjorde rede for i sin mundtlige beretning.

Generalforsamlingen besluttede at øge kontingentet med 10 procent i 2024.