2023 – et skelsættende år i Arbejdsgiverforeningen

Generalforsamling Generalforsamlingen i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) foregik om lørdagen på DDDs årsmøde. Her mødtes virksomhedsejerne i kælderlokalet under Odense Koncerthus, og lokalet summede af en god og energisk stemning – trods festmiddagen aftenen før. Fremmødet var flot, hvilket var essentielt, eftersom der blev vedtaget skelsættende vedtægtsændringer.

DDD 2023 692 © Dan Gabay

Efter valget af dirigenten, som faldt på Kenneth Engelund Lassen, blev generalforsamlingen for alvor sparket i gang med formand Mikkel Markussens beretning. Han lagde ud med en stor tak til sekretariatet, specielt Ulf Steen Neitzel, Anja Strange og Camilla Refsgaard, men også til direktør Joakim Lilholt – og gjorde det klart, at de alle bærer en del af æren for, at DA stadig består.

Formanden gjorde det også klart, at han var forberedt på en vis debat om foreningens underskud. Selvom emnet var dybt alvorligt, forholdt han sig optimistisk og forberedte sig - med vanligt glimt i øjet - på at blive dyppet i tjære og fjer. Havde han taget skiftetøj med i tilfælde deraf, blev det dog (desværre) ikke nødvendigt.

Afgangen fra VLS-samarbejdet

Derefter dykkede han ned i overvejelserne, der blev gjort ved sidste års udtrædelse af Veterinær- og Life Science (VLS). For skulle DA have sluppet DDD og valgt at stå selv? DDD laver jo veterinærpolitik, og DA laver arbejdsmarkedspolitik – ville det være bedre at fokusere ressourcerne der og gå sammen med ligesindede i en større arbejdsgiver- eller erhvervsforening? Bestyrelsen var dog nået frem til, at arbejdsmarkedspolitikken bedst kan prioriteres ved også at være en del af veterinærpolitikken.

Men det rejste også spørgsmålet: Er så lille en forening som DA overhovedet bæredygtig, selv i sekretariatsfællesskab med DDD og ADO? Der blev derfor også afsøgt muligheder for samarbejde andre steder, men bestyrelsen sandede, at det ikke nødvendigvis var billigere. Formanden fastslog dog, at det fortsat er essentielt, at sekretariatet holdes på et niveau, hvor det er økonomisk bæredygtigt for alle enhedsforeningens partnere at være med.

Det ledte ham videre til Det Koordinerende Formandskab (KFS), der dagen før var blevet diskuteret og kritiseret ved DDDs generalforsamling. Han fremhævede dog konstruktionens positive aspekter for DA, samt det essentielle i, at DA ikke kunne sidde i et fællessekretariat styret af DDD – de skal have én med i maskinrummet, førend det giver mening.

DAs deltagelse i enhedsforeningen betyder dog også, at foreningen kom ud af 2022 med et underskud. Dette redegjorde formanden hurtigt og sagligt for, men der var ikke mange spørgsmål efter gårsdagens gennemgang af foreningens overordnede regnskab samt dets ophav.

Forretningsmulighed fremfor tjeneste

Dernæst blev den kommende veterinæruddannelse i Foulum fremhævet. Den nye uddannelse er interessant for alle praksisejere på grund af den distribuerede model, der betyder, at de veterinærstuderende skal ud i praksis for at tilegne sig de kliniske færdigheder, som de studerende ved KU får på stordyrshospitalet i Høje Taastrup samt ved Universitetshospitalet for Familiedyr på Campus Frederiksberg.

Mikkel Markussen understregede, at det er vigtigt at anskue dette som en forretningsmulighed, da det uden tvivl vil kræve ressourcer af de virksomheder, der vælger at stå til rådighed for de veterinærstuderende – det må ganske enkelt ikke ende i en venlig tjeneste. Det er ligeledes vigtigt, at forsikringen af de studerende er på plads, så virksomhederne ikke står med håret i postkassen ved en eventuel ulykke eller fejlbehandling.

DA forhandler derfor på livet løs med Aarhus Universitet (AU) for at få en rammeaftale på plads. Og AU har travlt – uddannelsen skal nemlig have helt styr på hele uddannelsesmodellen og den distribuerede model, før der kan optages en eneste studerende.

Hermed sluttede formanden sin beretning. 2023 blev derfor også et skelsættende år på grund af den ukarakteristisk korte beretning, der helt undtagelsesvist holdt sig indenfor den afsatte tidsramme.

Vedtægtsændringer – en ny æra i DA

Bestyrelsen præsenterede nu et vedtægtsforslag, der kan betegnes som et decideret nybrud i DA: Afskaffelsen af det personlige medlemskab. Det gør derved foreningen til en rendyrket arbejdsgiverforening, hvis medlemsskare består af virksomheder fremfor personer.

Bestyrelsen foreslog også at indføre en grad af mindretalsbeskyttelse, så ingen enkelt virksomhed kan sidde på mere end 10 procent af stemmerne ved en generalforsamling – et loft, ingen endnu har haft størrelsen til at ramme.

Også mulighed for at favne bredere og optage en større vifte af virksomheder i foreningen – så længe de har en tilpas stor veterinær relevans, og sekretariatet er klædt på til at rådgive dem.

Formanden udtrykte også sin begejstring for enhedsforeningens nyeste medlem: Veterinær Lederforening (VeL). Den lukker nemlig et hul, der hidtil har eksisteret for veterinærer i lederpositioner uden egen virksomhed. VeL står klar til at gribe de medlemmer, som ikke længere kan være en del af DA efter vedtægtsændringerne.

Efter lidt sund debat blev vedtægtsændringerne vedtaget med et stort flertal, og dermed trådte arbejdsgiverforeningen ind i en ny æra.

Faglig voldgift

Selvom de hårdeste kampe nu ser ud til at være overstået, ligger der alligevel nogle og ulmer i horisonten. Den 13. november afvikles en faglig voldgift mellem DA og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, som udspringer af overenskomstforhandlingerne i 2021.

Der er nemlig opstået uenighed om, hvorvidt vagtarbejde skal udløse ulempetillæg – oven i den i forvejen aftalte overarbejdsbetaling, betaling for kørsel og i visse tilfælde køretid. Efter DAs overbevisning er kravet om betaling af ulempetillæg ved vagtarbejde grebet ud af den blå luft, da parterne kun forhandlede ulempetillæg i ordinær arbejdstid og altså ikke ved vagtarbejde. Der er altid en procesrisiko i sådanne sager, men bestyrelsen stillede sig optimistisk over for den kommende voldgiftssag.

Kamp med Fødevarestyrelsen

Der var også nyt om den længerevarende strid med Fødevarestyrelsen omkring en frikøbsaftale for de dyrlæger, praksis stiller til rådighed til kødkontrol i mindre slagtehuse. Bestyrelsesmedlem Ninna Westphael, suppleant Steen Bo Larsen og chefjurist Ulf Steen Neitzel har holdt mange møder med Fødevarestyrelsen, men ifølge Ninna har der aldrig været tale om reelle forhandlinger.

Det tyder på, at Fødevarestyrelsen ikke har problemer med at få dækket vagterne, og formanden opfordrede derfor de dyrlæger, som udfører kødkontrol, til at kontakte Ninna eller sekretariatet og give deres input til det videre arbejde med sagen.

Ændring af forsikringspræmier

Før budgetterne for det kommende år blev præsenteret, sluttede formanden af med en højt prioriteret sag: Forsikringspræmier. Her var specifikt tale om DAs erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvor præmiefordelingen er skæv praksisgrenene imellem på grund af en historisk beslutning om omfordeling mellem disse.

DA lægger op til en ændring, som for nogen er drastisk, men som er den eneste, der giver mening. Formanden bemærker, at samtlige dyrearter får en lavere basispræmie – også hestedyrlægerne. Der vil være en tillægspræmie til dem, der laver handelsundersøgelser svarende til et beløb pr. handelsundersøgelse. Formålet hermed er at skabe større gennemsigtighed, så udgiften nemmere kan faktureres til kunden i den anden ende.

Regnskab, budgetter og afrunding

Afslutningsvist fremlagde bestyrelsesmedlem Lars Bloch kort regnskabet for 2022. På lige fod med resten af foreningen var der her et underskud, som hovedsageligt skyldes sekretariatets flytninger samt investeringsomkostninger.

Bemærkelsesværdigt var dog, at DAs kontingentindtægter var steget, på trods af at antallet af virksomheder var faldet. Det tyder på, at virksomhederne generelt er vækstet, eftersom medlemsvirksomhedernes kontingent er betinget af antal ansatte.

Budgettet for det kommende år blev også løbet igennem, hvorefter en marginal stigning i kontingentet blev præsenteret sammen med mulighed for medlemskab for virksomheder uden ansatte.

Afslutningsvist blev Helle Elkjær Johansen genvalgt som intern kritisk revisor, suppleanter Steen Bo Larsen og Kenneth Engelund Lassen afgik efter vedtægterne med mulighed for genvalg for sidst nævnte. Han genopstillede sit kandidatur sammen med Anne Juul, hvorefter dirigenten opfordrede forsamlingen til at opstille til valg som suppleanter. Ingen stillede op. Kenneth Engelund Lassen samt Anne Juul blev derfor valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

Herefter var der kun få spørgsmål under »eventuelt«, før dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.