Kronisk botulisme hos kvæg igen, igen

Debat

I DVT 06/2022 kommenterer dyrlæge Jens Laurits Larsen (JLL) på forekomsten af såkaldt kronisk botulisme hos køer og fremhæver, at denne tilstand forårsager sygdom og dødsfald hos et stort antal dyr i Danmark. JLL tager for givet, at sygdommen »kronisk botulisme« rent faktisk eksisterer. Men hvad er evidensen for denne antagelse?

Jeg har fulgt debatten om kronisk botulisme hos køer siden forekomsten af denne tilstand blev postuleret for omkring 20 år siden, men er ikke stødt på videnskabelig evidens for dens eksistens.

Forekomst af kronisk (visceral) botulisme hos kvæg blev oprindeligt postuleret i den videnskabelige litteratur i 2001 (1). Tilstanden blev beskrevet som forekomst af indigestion, kronisk laminitis, venestase, ødem, opkneben bug, afmagring og apati, især optrædende hos køer omkring kælvning og ofte resulterende i dødsfald. Desuden sås reduceret tilvækst hos kvier og nedsat mælkeydelse. Patogenesen var baseret på en hypotese om produktion of botulinum neurotoksin (BoNT) i tarmen og absorption af dette (enterotoxæmi) og støttedes af påvisning af BoNT i tarmindhold. Forfatterne konkluderede dog, at »Further examinations, including feed stuff, soil, feeding practices, and animals in affected and non-affected farms, are necessary to prove statistically our hypothesis« (1). Hypotesen skulle således bekræftes ved yderligere studier.

Diskussionen om kronisk botulisme var udbredt især i Tyskland, men også i Danmark vandt hypotesen om kronisk botulisme som årsag til udbredte besætningsproblemer en vis accept. Denne diskussion foranledigede et større forskningsprojekt ved universitetet i Hannover. I et studie (2) undersøgtes gødningsprøver fra 1.388 dyr fra 92 afficerede og 47 kontrolbesætninger i Nordtyskland, et område med postuleret forekomst af kronisk botulisme, med resultatet, at »BoNT was not detected in any of the fecal samples using the most sensitive standard method for BoNT detection, the mouse bioassay. Therefore, the existence of »chronic« or »visceral« botulism could not be proven«.

Samme forskergruppe undersøgte forekomsten af BoNT i et case-control studie omfattende 139 besætninger. Konklusionen var, at »No significant differences regarding BoNT gene occurrence could be observed between Case and Control farms or chronically diseased and clinically healthy animals within the particular category. Thus, the postulated form of chronic botulism in cows could not be confirmed. This study supports the general opinion that C. botulinum can occasionally be found in the rumen and intestine of cows without causing disease«. Konklusionen var altså, at eksistens af kronisk botulisme ikke kunne bevises.

Jeg vil desuden citere fra et studie udført af en af fortalerne for eksistensen af kronisk botulisme. I dette studie (4), baseret på én besætning med tegn på kronisk botulisme, hvor forebyggelse ved vaccination blev forsøgt, var konklusionen, at »Although C. botulinum C and D antibodies increased significantly (p < 0.0001) after vaccination with the botulism vaccine, the reduction of C. botulinum and BoNT in feces did not result in recovery of the animals because they were deficient of trace elements [manganese (Mn), cobalt (Co), copper (Cu) and selenium (Se)]. Animals treated with trace elements recovered«.

Jeg har stadig ikke set evidens for, at der findes en tilstand (kronisk botulisme) hos køer, som skyldes produktion af BoNT i tarmen. Hvis den overhovedet findes, er det min opfattelse, at den er meget sjælden og ikke kan kobles til sygdom på besætningsniveau. Jeg har ovenfor bragt citater fra den videnskabelige litteratur, jeg støtter mig til, men jeg vil anbefale alle, som er interesserede til selv at læse litteraturen – den er trods alt meget sparsom – og danne sig sin egen mening baseret på et vidensbaseret grundlag.

JLL nævner, at når køer vaccineres mod kronisk botulisme, så stopper dødsfaldene og almentilstanden bedres. Umiddelbart kunne dette fremstå som evidens, men »egne observationer« har lav grad af evidens. At man ser en effekt efter vaccination kan – som de fleste nok er bekendt med – skyldes mange forhold. Effekten kan ikke vurderes uden en placebogruppe, fx ved at kun 50 % af dyrene vaccineres, og at studiet er blændet både for ejer og dyrlæge.

JLL efterlyser forskning, men forskningen er der, og forskningen har ikke bekræftet, at kronisk botulisme, som nogle påstår eksisterer, rent faktisk findes. Jeg finder, at det bør være op til dem i Danmark, som postulerer, at kronisk botulisme findes, at præsentere den videnskabelige evidens for dette.