Bedre kontrol med dyretransporter

Dyretransport En forbedring af kontrollen med dyrenes egnethed til transport er påkrævet .

Leder

Der har gennem længere tid været fokus på dyretransporter – især transport af svin, hvor Danmark sidste år eksporterede næsten 15 millioner grise. Der har i det hele taget været stor opmærksomhed på de forhold, vi byder produktionsdyrene fra stalden og på deres videre færd – uanset om vejen går til et slagteri eller til en ny husdyrbesætning – og eventuelt forbi et eksportsamlested. Det er ikke ubegrundet. Tidligere undersøgelser har vist, at ikke alle transportører og landmænd levede op til reglerne for at sikre den optimale dyrevelfærd under en transport. Transporten kan være særdeles belastende for dyrene, idet størstedelen af de eksporterede svin transporteres mere end otte timer, før de når deres destination – mange af dem endda meget mere.

På det grundlag har regeringen og Dansk Folkeparti i december 2018 indgået en aftale om styrket kontrol af dyretransporterne. Hovedindsatsen drejer sig om en øget indladningskontrol – altså den kontrol, der foretages ved pålæsningen af grisene. Desuden skal kvaliteten af kontrollen med dyrenes transportegnethed styrkes, og der skal være bedre kontrol med de logbøger, der følger transporterne. Det er et ønske at finde en metode til at skelne gode transportører og branchens såkaldte »brodne kar«. For at kunne løse disse opgaver skal blandt andet dataindsamlingen og -håndteringen styrkes, og det skal branchen i øvrigt selv medvirke til.

Den Danske Dyrlægeforening er positiv over for disse tiltag, der overordnet skal forbedre dyrevelfærden. Embedsdyrlæger har længe peget på behovet for en styrket kontrol, når dyrene er læsset eller læsses på lastbilerne, kaldet vej- eller indladningskontrol. Nu sker der en markant skærpelse af kontrollerne, idet indladningskontrollerne øges fra under 10 kontroller om måneden til 250 kontroller om måneden.

En forbedring af kontrollen med dyrenes egnethed til transport er også påkrævet – sådan som det fremgår af Dyrlægeforeningens rapport herom (se mere i DVT nr. 3/2019). Embedsdyrlægerne i Fødevarestyrelsen oplever et generelt behov for mere tid per gris til syn for transportegnethed – men mere tid i sig selv er ikke tilstrækkeligt til at sikre en styrket kvalitet af kontrollen. Nogle steder er det udformningen af ramper og stalde, der giver dårlige forhold for en hurtig og effektiv kontrol. Ofte er der tryk og stress på, når grisene skal læsses af og på lastbilerne, og det lægger pres på embedsdyrlæger.

Vurderingen af den enkelte gris skal godtgøre, om den kan klare den konkrete transport. Nogle kan klare den lange transport, men ikke alle. Det er vigtigt, at vi gør så meget som muligt for at gøre besætningsdyrlægers vurdering i stalden og embedsdyrlægers i eksportkontrollen så ens som muligt. Der vil altid være grænsetilfælde, men en fælles forståelse vil hjælpe landmænd, transportører og dyrlæger.

Den Danske Dyrlægeforening byder de igangsatte initiativer velkomne. De peger i den rigtige retning for, at reglerne bedre bliver efterlevet, og at dyrevelfærden forbedres.

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening