Tema: Efter- og videreuddannelse

Toksikologi og dyrlæger

9897?.Name Dyrlæger, der arbejder som toksikologer, kan blive akkrediteret til opgaven.

Forsker Toksikologi
Indblik

Mange dyrlæger finder beskæftigelse i industrien. De seneste opgørelser viser, at omkring 400+ danske dyrlæger er beskæftiget inden for området, og mange arbejder inden for det toksikologiske felt. Det vil sige med de prækliniske forsøg, som senere skal danne baggrund for beskrivelsen af et stofs sikkerhedsprofil.

Selv om vi har været til eksaminer i mange fag, som er relevante for toksikologer, er danske dyrlæger ikke per definition uddannet som toksikologer (vi er jo dyrlæger). Men det skal også bemærkes, at der ikke findes en officiel uddannelse på kandidatniveau som toksikolog. Derfor er der udviklet et akkrediteringssystem, hvor man kan opnå en certificering som toksikolog. Der findes et europæisk system og et amerikansk.

Den amerikanske akkreditering som toksikolog

Det Amerikanske Board of Toxicology (ABT) blev stiftet i 1979 som et selvfinansieret, non-profit selskab. Selskabets formål er at tilskynde til studier i faget toksikologi, hvorved der sikres fremskridt i fagområdet ved at etablere standarder for professionel udførelse af faget. Endvidere forbereder og administrerer selskabet vedtagne procedurer, herunder specifikke test til gennemførelse af sådanne standarder. Endelig anerkender selskabet faglige kompetencer ved at udstede certifikater til medlemmer, som har demonstreret kompetence indenfor faget toksikologi.

For at kunne opnå et certifikat/diplom fra ABT er der forskellige kriterier, der skal være opfyldt, for kunne gå op til en certificeringseksamen:

 1. Ansøger skal have en ph.d.-grad i et relevant fagområde og have mindst tre års fuldtids faglig erfaring inden for toksikologi efter tildeling af ph.d.-graden. Desuden skal ansøgeren have hovedbeskæftigelse i udøvelsen af faget toksikologi i året op til ansøgningsdatoen - eller
 2. Ansøger skal have en kandidatuddannelse på et passende område og have mindst syv års fuldtids faglig erfaring inden for toksikologi. Desuden skal ansøgeren have hovedbeskæftigelse i toksikologi i året umiddelbart før ansøgningsdatoen - eller
 3. Ansøger skal have en bachelorgrad på et passende fagligt område og have mindst ti års fuldtids faglig erfaring inden for toksikologi eller deltidsækvivalent svarende til mindst 10 år. Desuden skal ansøgeren have hovedbeskæftigelse i toksikologisk praksis i året op til ansøgningsdatoen.

Erfaring med udøvelse af toksikologi bør omfatte faktorer som forskning, dyreforsøg, undervisning, risikovurdering, sikkerhedsevaluering, ledelse eller klinisk toksikologi hos dyr eller mennesker.

For at kunne opnå akkreditering skal man indenfor en periode på tre år bestå en række eksaminer delt op i fem hovedområder:

 • Design, udførelse og tolkning af toksikologiske studier
 • Beskrivende toksikologi: Miljøtoksikologi, kliniske, non-kliniske og retsmedicinske undersøgelser
 • Mekanistisk toksikologi
 • Risikovurdering
 • Anvendt toksikologi.

Som det ses, er det er en ret omfattende række af fag, som skal bestås. Lidt lettere er det at opnå en akkreditering inden for det europæiske akkrediteringssystem. I Europa er det organisationen EUROTOX, der i samarbejde med nationale toksikologiske selskaber står for akkrediteringen.

Akkreditering som European Registered Toxicologist

Det europæiske register over toksikologer European Registered Toxicologist (ERT) blev først etableret i 1994. Registeret er en liste over toksikologer, der udmærker sig ved høje standarder inden for uddannelse, færdigheder og erfaring.

I lighed med ABT er formålet med ERT at fremme toksikologiske kompetencer i praksis og videnskab og at give offentligheden en autoritativ kilde til information om toksikologiske kompetencer.

Personer, som ønsker at blive registrerede toksikologer, skal gennem en to-trins procedure. For det første vurderer de nationale toksikologiske selskaber i Europa medlemsansøgninger i henhold til en proces, der er beskrevet i ERTs retningslinjer. Ansøgere med de i ERT beskrevne kompetencer optages i det nationale toksikologiske selskab. Dernæst vil EUROTOX på anmodning af det nationale selskab certificere disse ansøgere som ERT.

I øjeblikket har EUROTOX næsten 1.500 toksikologer, som er ERT-registrerede. Toksikologer, der er anerkendt som ERT, arbejder nu på en lang række forskellige områder (lægemiddel-, ernærings-, kemikalie- og miljøsikkerhed, risikovurdering og risikostyring, grundforskning, klinisk og erhvervstoksikologi mv.).

EUROTOX lister en række fordele ved at være ERT-certificeret:

 • Den høje faglig kompetence hos ERT’er er anerkendt i hele Europa/hele verden
 • Mange virksomheder og institutioner foretrækker ERT’er til specifikke jobs. Derfor er der flere jobmuligheder, hvis du er ERT’er
 • EUROTOX arbejder for at få en officiel anerkendelse af ERT af statslige myndigheder og andre institutioner i Europa.

Kravene til at blive akkrediteret som ERT opsummeres som følgende: En akademisk grad i et fagområde som er relevant i forhold til toksikologi, yderligere teoretisk træning, praktisk uddannelse og ekspertise inden for toksikologi (samlet mindst fem år) samt en aktiv faglig deltagelse inden for toksikologi. I Danmark er det Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) v/ Eva Bonefeld-Jørgensen, der står for den danske registrering.

Ligesom i det amerikanske system skal toksikologer hvert femte år bekræfte deres registreringsoplysninger og dokumentere deres fortsatte faglige viden og uddannelse samt deres aktuelle aktivitet i faget.