Tema: Efter- og videreuddannelse

Hestedyrlægens muligheder for efteruddannelse i privat praksis

9897?.Name Der er flere muligheder for organiserede efteruddannelsesforløb i privat hestepraksis. Her er et udpluk af nogle af de forløb, som er praktisk mulige at gennemføre parallelt med en stilling i privat hestepraksis. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i uddannelsernes opbygning og priser.

Ikke Navngivet
Guide

Fagdyrlægeuddannelsen vedr. sygdomme hos heste

Fagdyrlægeuddannelsen har eksisteret en del år indenfor familiedyr, kvæg og svin. I 2006 blev uddannelsesforløbet for første gang udbudt inden for sygdomme hos heste. Siden da er der uddannet to fagdyrlægehold med dette fagområde.

Formål
Formålet med fagdyrlægeuddannelsen er at give et fagligt løft inden for alle væsentlige områder i hestepraksis. Uddannelsen henvender sig til hestedyrlæger, uanset om man arbejder i ambulant praksis eller på klinik.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen udbydes af Den Danske Dyrlægeforening som et sammenhængende uddannelsesforløb over 2½ år. Undervisningen består af kursussamlinger med både nationale og internationale undervisere og indeholder krav om personlig udarbejdelse af en litteraturbaseret aflevering samt to praktiske afleveringer, der tager udgangspunkt i personlig dataindsamling. Kursusforløbet inkluderer yderligere deltagelse i en international veterinær kongres.

Optagelseskrav
Optagelse på uddannelsesforløbet forudsætter 2-3 års erfaring fra hestepraksis (mindst 50 % af arbejdstiden) samt fortsat beskæftigelse inden for hestepraksis under uddannelsen.  Uddannelsen har efter de to første hold været udbudt en enkelt gang, men blev ikke til noget pga. manglende tilmelding. Der er for nuværende ikke planlagt opstart af et nyt hold, men DDD modtager meget gerne forespørgsler på uddannelsen, hvilket kan danne basis for en ny holdopstart.

Pris
Prisen for uddannelsen er ca. 125.000 kr. + moms, hvilket opkræves i 5 rater. Dertil skal lægges rejseomkostninger, kost og logi samt kongresdeltagelse.

Det siger andre:
»Fagdyrlægeuddannelsen giver en bred fundering i hestepraksis, hvor både ortopædi, reproduktion og intern medicin dækkes med samtidig introducering til mulighederne i den avancerede diagnostik og behandling af indenlandske og top udenlandske foredragsholdere. Fagdyrlægeuddannelsen medfører et unikt netværk til andre dyrlæger, som kan være inspirerende og en hjælp i dagligdagen, udtaler fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste Jon Vedding Nielsen, Ansager Hestehospital.   

Efteruddannelse i veterinær kiropraktik

Efteruddannelse i veterinær kiropraktik er langt den mest udbredte efteruddannelse hos danske hestedyrlæger, og mange dyrlæger vælger at arbejde isoleret med veterinær kiropraktik i praksis. Titlen »kiropraktor« er i Danmark en beskyttet titel, som kun må anvendes af humane kiropraktorer. Derfor vil en dyrlæge med denne efteruddannelse kalde sig »Dyrlæge med efteruddannelse i veterinær kiropraktik«.

Der findes to kiropraktikskoler i Europa. Den ene er »The International Academy of Veterinary Chiropractic« (IAVC) (i-a-v-c.com), der har skoler beliggende i Sittensen i Tyskland og i Bournemouth i England. Den anden skole er »Backbone Academy« (backbone-academy.com), der har skolen beliggende i Buxtehude i Tyskland. Begge skoler udspringer fra USA fra »Options for Animals – College of Animal Chiropractic« (optionsforanimals.com). Derudover er der den internationale veterinære kiropraktiske forening – International Veterinary Chiropractic Association (IVCA) (ivca.de).

I Danmark er oprettet foreningen »Dansk Selskab for Veterinær Kiropraktik« (DSVK) (dsvk.dk). Det er en forening under DDD for danske dyrlæger med efteruddannelse i veterinær kiropraktik.

Formål
Formålet med efteruddannelsen i veterinær kiropraktik er at oparbejde teoretisk viden omkring kiropraktikken samt praktiske færdigheder i udførelse af kiropraktik på henholdsvis heste og smådyr.

Uddannelsesforløb
Idet der er flere skoler inden for kiropraktikken, er her udvalgt blot at beskrive uddannelsesforløbet indenfor IAVC, hvilket består af fem moduler – 1) Sacropelvis, 2) Thorakolumbar, 3) Cervical, 4) Ekstremiteter, 5) Integreret (et opsamlingsmodul, der også inkluderer eksamen). Disse moduler kan tages indenfor 1 år. Modulerne fokuserer på både familiedyr og heste. Via modulerne kommer man igennem anatomien, neurologi, biomekanik, relevant patologi, fysiologi, rehabilitering, etik og faglig relateret lovgivning. Hvert modul løber over 4½ dage og ligger fra onsdag til søndag.

Uddannelsen har stor fokus på indlæring af kliniske kiropraktiske teknikker, og hvert modul begynder med en opsummering af det forrige modul. Uddannelsesforløbet udbydes i hhv. Tyskland og England og udbydes på både engelsk og tysk. Efter denne kursusrække følger en kombineret skriftlig og praktisk eksamen for opnåelse af certificering. Det er et krav, at modulerne tages i kronologisk rækkefølge for at opnå certificering. Efter certificeringen udbyder foreningen opfølgende avancerede kurser for løbende opdatering. Instruktørerne består af både dyrlæger og humane kiropraktorer, der alle er praktiserende i veterinær kiropraktik.

Tager man uddannelsen under IVCA, skal man bestå en mere omfattende eksamen, og denne certificering skal vedligeholdes via løbende efteruddannelse. Certificeringen fra IVCA inddrages således, hvis man ikke efteruddanner sig kontinuerligt. Nogle lande kræver IVCA-certificering, for at man kan praktisere veterinær kiropraktik. Dette er dog ikke tilfældet i Danmark for nuværende. Man kan gå til eksamen under IVCA, hvis man har opnået certificering ved Backbone Academy eller fra USA, men ikke ved IAVC for nuværende.  

Optagelseskrav
Optagelse på uddannelsesforløbet i veterinær kiropraktik betinger hos alle skolerne, at man er uddannet dyrlæge eller human kiropraktor.

Pris
Prisen for det samlede uddannelsesforløb under IAVC er ca. 39-40.000 kr. Alternativt kan man vælge at betale for hvert enkelt modul, hvilket fordyrer uddannelsen med ca. 2.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til rejse, kost og logi.

Det siger andre:
»Efteruddannelsen i veterinær kiropraktik har givet mig et uvurderligt redskab, der kan bruges både diagnostisk og terapeutisk. Det har givet en helt anden forståelse for hvirvelsøjlens funktion og den funktionelle neurologi. Det at kunne diagnosticere og behandle de små ubalancer i kroppen, inden der er opstået et decideret traume, har ændret mit daglige arbejde som dyrlæge markant, men også mine klienters opfattelse af, hvor hurtigt der kan sættes ind for at forebygge eller undgå skader. Samarbejdet på tværs af praksis, specielt med mine kolleger, der arbejder med ortopædi, løfter absolut behandlingseffektiviteten. Når fokus på biomekanik, den funktionelle neurologi og vedligehold/forebyggelse kombineres med høj faglig standard inden for halthedsdiagnostik og -behandling, kan der ydes en markant bedre service for klienterne, samtidig med at patienterne hjælpes bedre. Markedet for »behandlere« er stort og nogle gange varierende og uoverskueligt, og derfor er det vigtigt, at vi som dyrlæger er klar over, at der er mange veterinære kolleger, som kan tilbyde disse ydelser, udtaler dyrlæge Lotte Lysemose Knudsen IAVC og IVCA cert. i veterinær kiropraktik, IVAS cert. i veterinær akupunktur, formand for DSVK.

Certificate in Advanced Veterinary Practice – Equine Modules (Cert. AVP EM (Equine Medicine))

Certificate in Advanced Veterinary Practice (Cert. AVP) udbydes af Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS). Uddannelsen har været udbudt i England i en længere årrække og tilbydes både indenfor familiedyr, produktionsdyr, heste og forretningsøkonomi. Modulerne indenfor hest kan tages via forskellige universiteter, herunder Royal (Dick) School of Veterinary Studies i Edinburgh (ed.ac.uk/vet/studying/postgraduate/taught-programmes/rcvs-certavp), Liverpool University (liverpool.ac.uk/vets/cpd/certavp/) og Royal Veterinary College i London (rvc.ac.uk/study/postgraduate/ CertAVP).

Formål
Uddannelsen Cert. AVP har til formål at tilbyde en fleksibel efterudddannelse indenfor selvvalgte specialeområder.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen er bygget op af 6 moduler af 16 uger, der kan tages enkeltvis eller sættes sammen til en given certificering indenfor et givent fagområde (fx medicin, reproduktion, kirurgi (ortopædi), kirurgi (bløddele), tænder, haltheder og generel praksis). Samtidig kan visse af modulerne indgå som en del af en masteruddannelse. De indledende basismoduler – modul A og B – udbydes 3 x årligt (januar, maj og august), mens C-modulerne (emnemodulerne) udbydes i forskellige intervaller. A- og B-modulerne har fokus på at læse og forstå/analysere artikelmateriale og kommer yderligere omkring statistik, lovgivning, etik og læringsteknikker. Det er muligt at tage alle 6 moduler indenfor 2 år og kravet er, at de tages indenfor maksimum 10 år.

Hvert modul bliver evalueret af de uddannelsesansvarlige fagpersoner på det givne fagområde, og hvert modul skal bestås. Det anbefales, at man gennemfører A- og B-modulerne i rækkefølge, inden man påbegynder C-modulerne. Hvert modul på 16 uger svarer til minimum 100 timers arbejde. Modulerne består af onlineforelæsninger, læsning af diverse relevant faglitteratur (primært artikler), aflevering af case-rapporter og essays, obligatoriske »journal clubs« med mundtlig og skriftlig præsentation af artikler og diskussion af modulrelevante cases. Ofte kræves det, at den studerende kan fremvise og demonstrere egne erfaringer med dokumenterede cases (krav til log af cases), hvorfor det er en god ide at tjekke kravene for de enkelte moduler, før man går i gang med dem. Man vurderes også på det skriftlige engelsk, hvorfor gode engelskkundskaber er en fordel.

På uddannelsen kan man vælge, om man ud over e-læring også ønsker at deltage i de praktiske kurser, der knytter sig til hvert modul. Disse afholdes på de universiteter, der udbyder modulerne.

Certificering opnås ved at bestå 1 A-modul, 1 B-modul og 4 C-moduler. Alternativt kan 1 C-modul erstattes af et ekstra B-modul. Herudover skal man bestå en synoptisk eksamen, det vil sige, en mundtlig eksamen, der evalueres af et panel og består af både en teoretisk og en praktisk del.

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen, skal man være medlem af RCVS, have arbejdet minimum 1 år i hestepraksis samt opfylde en række RCVS-krav om aktiv deltagelse i efteruddannelse. For at færdiggøre uddannelsen skal man have arbejdet minimum 3 år i praksis.

Pris
Modulerne koster ca. 6-10.000 kr., alt efter om man ønsker de praktiske kurser eller blot e-læringskurserne. Modulerne betales per modul. Man skal desuden være medlem af RCVS, hvilket koster ca. 300 kr./år + et oprettelsesgebyr på ca. 575 kr. Dertil skal lægges rejseomkostninger, kost og logi i forbindelse med de praktiske dele af modulerne samt den afsluttende eksamen, som koster ca. 7-8.000 kr.

Det siger andre:
»Certificeringen i medicinske sygdomme hos heste gav mig en rigtig god tilgang til udredning, diagnosticering og behandling af den medicinske patient baseret på »Evidence Based Medicine«. Specielt koblingen mellem den teoretiske del, med gennemgang af en masse relevant faglitteratur og de praktiske »hands-on«-kurser, alle under ledelse af anerkendte fagpersoner indenfor de forskellige emner, gjorde uddannelsen ekstremt relevant for mig, der arbejder i praksis til daglig« udtaler dyrlæge Rikke Findshøj, Cert. AVP EM, Evidensia Faxe Dyrehospital.

The International Society of Equine Locomotor Pathology certificering (ISELP cert.)

Foreningen ISELP (iselp.org) blev grundlagt i USA i 2006 af nogle få dyrlæger, hvor dyrlægen Jean-Marie Denoix var primus motor og omdrejningspunktet.

Formål
Foreningens fokusområder er haltheder, bevægelsesanomalier, overlinjepatologi, diagnostik og i særdeleshed billeddiagnostik samt terapi inden for disse områder. Foreningens mål er at højne standarden for diagnostik og behandling inden for bevægelsesapparatet via en struktureret modulopbygget efteruddannelse. Parallelt hermed har foreningen som mål at bedre kommunikationen mellem ortopædiske dyrlæger internationalt.

Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløbet består af 8 moduler af 3 dage, der forløber over to år på forskellige geografiske destinationer i hhv. Europa og USA. Forløbet afsluttes med en ISELP-certificerende eksamen. Via disse moduler kommer kursisten hele hestens bevægeapparat igennem, således at modulerne tager afsæt i et anatomisk område (fx skulder/ albue, hals, has, tå, hov). Modulerne består af henholdsvis traditionelle foredrag, foredrag under udførelse af dissektion, foredrag under udførelse af ultralydsscanning samt praktiske øvelser for kursisten. Den franske dyrlæge og anatom Jean-Marie Denoix er den gennemgående underviser på alle modulerne og varetager dette på et særdeles højt fagligt niveau.

Optagelseskrav
Optagelse på ISELP-uddannelsen forudsætter minimum 5 års erfaring i hestepraksis samt gennemførsel af de 8 moduler, som skal være afviklet indenfor 5 år. Eksamen består af mundtlig, skriftlig og praktisk eksaminering samt personlig aflevering af 10 cases med omfattende video- og billeddiagnostisk materiale på hver case, hvoraf 2 cases skal præsenteres mundtligt samt aflevering af 10 reviewartikler, hvoraf 2 artikler skal præsenteres mundtligt.
Eksamensdelen er frivillig, og man kan i stedet vælge at tage modulerne som enkeltstående kurser, såfremt eksamen ikke ønskes.

Pris
Hvert modul koster omkring 7-9.000 kr., og eksamen koster ca. 7-8.000 kr. Dertil skal lægges udgifter til rejse og logi.

Det siger andre:
»For mig har ISELP haft stor betydning for mit arbejde som halthedsdyrlæge. ISELP giver en meget brugbar gennemgang af hestens anatomi, hvor der er 100 % fokus på hestens bevægeapparat og de strukturer, som potentielt kan være involveret i skader på hesten bevægeapparat. Samtlige strukturer bliver efterfølgende vist ved ultralydsscanning, og hvor det er muligt vises også røntgen, scintigrafi og MRI. Det er en kursusrække, som man kan bruge hver dag i sit arbejde med haltheder«, udtaler dyrlæge Jonas Rasmussen, cert. ISELP, Højgård Hestehospital. 

Equine Rehabilitation Therapist certificering (CERT)

Uddannelsen til Certified Equine Rehabilitation Therapist (CERT) (education.animalrehabinstitute.com/) udbydes af Animal Rehab Institute i Florida, USA. Instituttet tegnes af bl.a. den meget anerkendte dyrlæge, forsker og forfatter Hilary Clayton.

Formål
Uddannelsen har til formål at fremme rehabilitering af heste på højeste niveau.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen til certificeret rehabiliteringsterapeut består af e-læringskurser samt praktiske kurser. Uddannelsen er delt op i 4 dele, hvor den første del er en introduktion til hestens rehabilitering og består af onlineforelæsninger samt frivillig deltagelse i 3-5 dages praktiske øvelser. Den anden del omhandler hesten som atlet og består af onlineforelæsninger gående på bl.a. haltheder, ernæring, regenerative terapier, vandterapi, biomekanik, knoglerelateret, muskelrelateret og neurologisk relateret patologi. I denne modulrække indgår bl.a. Hilary Clayton som underviser. Den anden del af uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den tredje del er baseret på praktisk udførelse af rehabilitering og inkluderer ud over e-læringskurser også praktiske kursusdage. Denne tredje del af uddannelsen afsluttes ligeledes med eksamen. Den fjerde del af kurset inkluderer krav om en praktisk casebeskrivelse, som skal godkendes for at opnå endelig certificering. De praktiske øvelser udbydes henholdsvis i Florida, i Colorado og til dels i Europa.

Optagelseskrav
Kurset er åbent for dyrlæger, veterinærsygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater m.fl. samt studerende indenfor disse uddannelsesområder.

Pris
Uddannelsesforløbet koster ca. 32.000 kr. inklusive moduler og eksamen. Dertil skal lægges rejseomkostninger samt kost og logi.

Det siger andre:
»Rehabilitering af heste er et område i stigende fokus – og dette med rette! Uddannelsesforløbet ved Animal Rehab Institute gav mig en dybdegående opdatering på den videnskabelige forskning indenfor dette felt. Undervisningen blev foretaget af kompetente forelæsere, og foruden ny teoretisk viden var der under opholdet i USA, mulighed for at arbejde praktisk med flere redskaber til anvendelse under rehabilitering«, udtaler dyrlæge Frederik Nielsen, Højgård Hesteklinik.

»Internationale Gesellschaft zur Funktionsverbesserung der Pferdezähne e.V.« (IGFP-certificering)

Foreningen IGFP (igfp-ev.de/) er tysk og blev grundlagt i 2001 af en samling tandentusiaster i Tyskland. Baggrunden for at finde sammen var en enighed om, at niveauet for tandpleje og -behandling var for lavt i Tyskland, hvormed man besluttede at oprette et struktureret uddannelsesforløb på området. Yderligere skulle foreningen danne grundlag for et optimeret samarbejde mellem dyrlæger og tandplejere. Faktisk blev en sådan uddannelse udbudt i Tyskland frem til 1940, men den blev siden hen udfaset.

Formål
Formålet med foreningen IGFP og uddannelsen er at fremme viden og faglige færdigheder indenfor pleje af hestens tænder samt behandling af tandlidelser hos heste med afsæt i tandbalance og mundens anatomiske funktionalitet. Dette for at tjene til hestes generelle sundhed samt hestes anvendelse som rideheste. En opnåelse af en IGFP-certificering skal således vidne om, at personen har gennemgået et længerevarende uddannelsesforløb, der via teoretiske og praktiske eksamener bekræfter et højt fagligt niveau.

Uddannelsesforløb og optagelseskrav
Uddannelsesforløbet består af mindst tre praktikophold hos tre forskellige allerede IGFP-certificerede personer. Desuden er der krav om deltagelse i tre IGFP-kurser efter eget valg. Eksamen består af 2-3 dages praktisk, diagnostisk og teoretisk eksamen, som skal demonstrere, at kursisten befinder sig på et fagligt niveau på linje med de europæiske, amerikanske og canadiske standarder.

Pris
Det koster ca. 1.100 kr. på årlig basis at være medlem af foreningen. Dertil skal lægges et tilsvarende beløb for at aflægge eksamen, som foregår i Tyskland, samt udgifter til rejse, kost og logi.

Det siger andre:
»For mig var det vigtigt, at kunne dokumentere tandfaglige kompetencer, inden for et relativt nyt fagområde, hvor der eksisterer divergerende holdninger og en høj grad af empiri rundt omkring i verden. Den praktiske og diagnostiske del af eksamen er klart mest krævende. Førstnævnte stiller først og fremmest krav til det rigtige håndelag og teknik. Den eksamensforberedende periode, som for mit vedkommende varede ca. 2 år, gav desuden mulighed for at følge adskillige virkelig dygtige internationale kollegaer i deres daglige arbejde, hvilket var kilde til stor inspiration og motivation og desuden gav et rigtigt godt netværk blandt europæiske kollegaer«, udtaler fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste, cert. IGFP Anders Christiansen, Hestetandklinikken.