Eksterne praktikophold kan løse et akut problem

Studerende Coronakrisen har efterladt en stor pukkel af tabt obligatorisk klinisk undervisning. Samarbejde mellem VetSkolen og produktionsdyrs- og hestepraksis kan bidrage til akut løsning i en ekstrem situation.

AKA 1 Praktik
Klumme

Den 11. marts lukkede regeringen landet ned. Coronavirus spredte sig med lynets hast. Det betød naturligvis, at universiteterne ligesom langt de fleste andre organisationer måtte hjemsende medarbejdere, herunder personer under uddannelse. Kun de allermest samfundskritiske nødberedskaber på de to universitetshospitaler og de diagnostiske veterinære beredskabsenheder forblev åbne, bemandet med få faste medarbejdere.

Coronakrisen ankom til VetSkolen på Frederiksberg og i Tåstrup netop som studerende og undervisere var i færd med den sidste del af blok 3-undervisningen, herunder forberedelse til og af eksaminer. Med et slag blev al fysisk tilstedeværelse forbudt, og undervisningen og eksaminerne kunne ikke gennemføres som planlagt. Som på de øvrige universiteter har al teoretisk undervisning, herunder eksaminer, foregået som online-aktiviteter siden den 12. marts.  

Heldigvis har veterinæruddannelsen efter intense forhandlinger mellem KU og regeringen og uvurderlig fagpolitisk støtte fra både Den Danske Dyrlægeforening, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer fået lov til gradvist at genåbne for kritisk klinisk og praktisk undervisning på linje med øvrige sundhedsvidenskabelige professionsuddannelser.

Genåbning kræver alternative løsninger

Den tidlige genåbning af veterinæruddannelsen betyder, at kun få studerende behøver at blive forsinket på uddannelsen. En vigtig forudsætning er dog, at alternative planer for afvikling af praktisk og klinisk erstatningsundervisning på universitetshospitalerne og hos vores samarbejdspartnere, herunder klinisk praksis, falder på plads.  

Sidsteårs-kandidatstuderende på forårets heste-, familiedyrs- og biomedicindifferentieringer vil i juni måned få erstatningsundervisning på universitetshospitalerne for henholdsvis store husdyr og familiedyr samt i Forsøgsdyrsenheden. De integrerede seeing practice-ophold i hestepraksis (2 uger) og familiedyrspraksis (3 uger) er blevet eller forventes at blive afviklet som normalt. Det samme gør sig gældende for projektarbejdet og seeing practice-ophold i klinisk praksis og andre veterinære virksomheder i forbindelse med Besætningssundhedsdifferentieringen (3-4 uger), One Health-differentieringen (3 uger) og de få alternative differentieringer (4-8 uger).

Den største udfordring er de 165 førsteårs-kandidatstuderende, som er på vej gennem de obligatoriske kliniske rotationer med hands-on klinisk undervisning. Denne undervisning foregår primært på universitetshospitalerne og i mindre grad på slagterier, stutterier og i produktionsdyrsbesætninger.

Den største udfordring er de 165 førsteårs-kandidatstuderende, som er på vej gennem de obligatoriske kliniske rotationer med hands-on klinisk undervisning.

Til dette forløb er der også tilknyttet eksterne seeing practice-ophold i klinisk familiedyrspraksis (2 uger) og i produktionsdyrspraksis (4 dage). Nu som tidligere er disse ophold afhængige af praktiserende dyrlægers velvillighed til at tage veterinære praktikanter – og denne kan forståeligt nok være udfordret med de nuværende COVID-19-restriktioner oveni en i forvejen travl og anderledes hverdag.

Ekstern praktik er et vigtigt led i uddannelsen

For at kunne afvikle »puklen« af tabt obligatorisk klinisk undervisning inden begyndelsen af næste studieår, hvor et nyt hold studerende udfylder de kliniske studiepladser, er det nødvendigt at inddrage juli og august som undervisningsmåneder. 

På Universitetshospitalet for Familiedyr bliver undervisningen gennemført ved at opdele studerende i formiddags- og eftermiddagshold. Dette tiltag forudsætter, at patientindtaget hurtigt normaliseres, samt at SUND bevilger ekstra midler til midlertidig ansættelse af seniordyrlæger.

På Universitetshospitalet for Store Husdyr har det desværre ikke været muligt på så kort tid at sikre patientindtag og finde ekstra erfarne undervisere til dækning af sommerferieundervisningen. Derfor er der blevet foreslået at udvide samarbejdet med stordyrspraktiserende dyrlæger omkring et længere end normalt eksternt praktikophold (seeing practice) for at afhjælpe situationen.

Den ekstraordinære udvidelse gælder for 45 studerende på kurset i almen klinisk praksis store husdyr, som forløber i april, maj og juni. Disse studerende vil ifølge den foreslåede alternative undervisningsplan afvikle 15 dage som seeing practice-praktik i stordyrspraksis inden 1. februar 2021 i stedet for de normale 4 dage. Dette vil i den givne situation bidrage til at sikre de studerende patienteksponering i professionelle og trygge rammer, og det vil kunne kombineres med online-stuegange og vejledning fra underviserne på Universitetshospitalet for store husdyr og dermed understøtte den faglige læring omkring patientforløbene.    

Hvordan kan vi styrke samarbejdet om eksterne praktikophold?

VetSkolen har på baggrund af den skitserede COVID-19-problematik haft drøftelser med Dyrlægeforeningen og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) og vendt vores ønske om ekstraordinært at udvide seeing practice i stordyrspraksis.

Tilbagemeldingen var heldigvis et tilsagn om, at DDD og DA gerne vil forsøge at bidrage til at løse dette ekstraordinære problem, selvom ingen naturligvis kan garantere, at det vil være muligt for alle studerende at finde de nødvendige praktikpladser i sommerferien. Presset på praksispraktikker er i forvejen stort i denne periode, og der skal samtidig ferieafvikles. Ikke desto mindre er vi meget taknemmelige for det tilsagn.

Men mødet havde også et andet og mindst ligeså vigtigt udkomme: Det blev klart, at der er et behov for at få styrket det formelle samarbejde om de eksterne praktikophold og afklare, hvad ekstern praksispraktik – forstået som seeing practice – er og indebærer af fordele, ulemper og forpligtelser for både VetSkolen og de veterinære virksomheder, som frivilligt tager praktikanter.

VetSkolen vil derfor efter sommerferien tage initiativ til at mødes med DDD og DA igen for at finde en fælles løsning på, hvordan det fremtidige samarbejde omkring eksterne praktikophold kan styrkes:  Vil praktikværterne være interesserede i at deltage i et årligt seminar på VetSkolen, hvor undervisere og praktikværter kunne mødes og drøfte emner inden for veterinæruddannelse og -forskning? Vil praktikværterne være interesserede i at få adgang til undervisningsmaterialer, som anvendes på de specifikke kurser, som seeing practice-ophold indgår i? Vil det fremover være nødvendigt for VetSkolen at betale de meromkostninger, som praktikværter har i forbindelse med udvidelse af praksisforsikringen, så den også dækker eventuelle praktikanter?

Tak for den uvurderlige støtte fra DDD, DA og de mange praktikværter i denne ekstremt udfordrende situation, og vi ser frem til at få afdækket, hvordan vi fremover kan bidrage til at styrke vores samarbejde.

Læs kommentar fra DDDs formand, Hanne Knude Palshof