Ny fagforening for veterinære ledere skal styrke enhedsforeningen

DDD Veterinær Lederforening – eller bare VeL – er en ny forening under DDD-paraplyen. Som sin egen fagforening udfylder VeL et hul mellem ADO og DA og tilbyder målrettet juridisk bistand og karrieretilbud til en voksende skare af dyrlæger, der er ansat i lederstillinger.

Vel Bestyrelse

På VeLs stiftende møde 20. april blev Frederik Meyland- Smith, Tine Flarup (tv) og Tina Struve valgt som stiftende bestyrelse, der skal varetage den daglige ledelse, indtil den første ordinære generalforsamling i oktober 2023.

© Hanne Knude Palshof
Interview

Den 20. april 2023 blev der skrevet et nyt kapitel til DDDs historie med stiftelsen af en ny søsterorganisation til Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA). Navnet er Veterinær Lederforening (VeL) – og som det står i foreningens vedtægter, er det VeLs formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og socialøkonomiske område, for så vidt angår ansættelses- og arbejdsvilkår og professionel ledelsesudvikling.

Videre står der i vedtægterne:

Som medlemmer af VeL kan optages veterinærer, der fungerer som ansatte ledere og betroede medarbejdere, der er tillagt et ansvar, en kompetence eller en dispositionsret, som forpligter virksomheden, samt andre der efter VeLs bestyrelses opfattelse opfylder kriterierne for optagelse.

På det stiftende møde i april blev Frederik Meyland-Smith, Tine Flarup og Tina Struve valgt som stiftende bestyrelse, der skal varetage den daglige ledelse, indtil den første ordinære generalforsamling i oktober 2023. Bestyrelsen har konstitueret sig med Frederik Meyland-Smith som formand.

Spørgsmålet er så, hvad kan VeL, som ADO og DA ikke kan?

- Lige nu kan vi ikke noget som helst, men vi har en plan og målsætning om, hvad vi vil og skal, siger Frederik Meyland-Smith.

Baggrunden for at han sammen med en gruppe af dyrlæger tog initiativ til at danne den nye forening, var for hans eget vedkommende, at han kunne se, han manglede nogle flere målrettede fagforeningstilbud, da han kom ind i en lederstilling. Og det fødte tanken om VeL.

- Der er en masse gode medlemmer i DDD, som sidder i lederstillinger både inden for det offentlige område, særligt i Fødevarestyrelsen og på universiteterne, og ude i industrien samt i klinisk praksis. Dem kan vi forhåbentligt rumme endnu bedre i enhedsforeningen, end vi gør i dag, fordi vi med VeL kan tilbyde et mere målrettet fagforeningstilbud til lige netop den gruppe af medlemmer, siger den nyslåede VeL-formand.

Snitfladen mellem ADO og VeL

ADO ser VeL som et spændende initiativ, der kan løfte rådgivningen til dyrlæger med ledelsesopgave.

- Vi har en voksende medlemsskare, som vi kan se, kræver noget helt særligt. Rådgivningen af de veterinære ledere vil mest naturligt ligge i VeL, også fordi VeL bliver etableret som en fagforening, der kommer til at have forhandlingsretten om aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, som direkte vedrører VeLs medlemmer. Samtidig løser tilblivelsen af VeL den udfordring, der kan være, når ansatte og deres ansatte ledere skal rummes under samme ADO-hat. Det bliver derfor langt nemmere at håndtere personalesager, siger Ida Tingman Møller, formand for ADO.

- Vi kommer til at se på nogle snitflader i forbindelse med overenskomsterne både på det private og offentlige område. Det skal vi løse i et samarbejde og finde ud af, hvad vi gør her.

Frederik Meyland-Smith supplerer:

- Det bliver et fælles mål: Vi skal sørge for at gøre det bedst muligt for vores medlemmer. Det er det, der er hele grundlaget.

- Der er også mange veterinære ledere, der er ansat på individuelle kontrakter, og de kommer naturligt til at høre til i VeL. Forhåbentligt vil der også være dyrlæger, der kommer tilbage i stalden i Dyrlægeforeningen, fordi VeL opstår. Specielt nogle af de kolleger, vi har i industrien, har vi haft svært ved at fastholde, siger Frederik Meyland-Smith.

DA er en forening kun for virksomheder

VeL bliver også budt varmt velkommen af DA.

- Det kommer som fod i hose med en ny forening, da DA står på spring til at afskaffe det personlige medlemskab, der er lidt af et rudiment af den gamle måde at tænke medlemsstruktur i hele enhedsforeningen, siger formand for DA, Mikkel Markussen.

- Da den nuværende struktur blev lavet i sin tid, da havde man måske ikke fantasi til at se, hvordan DA ville udvikle sig. Både i forhold til medlemssammensætning og arbejdsform. Vi mener nu, at tiden er kommet til at tage det fulde skridt i forhold til at flage, at vi er en forening for virksomheder og selvstændige – det vil sige, at det er virksomhedsmedlemskabet, der gælder som det eneste.

- Vi skal gøre det helt klart, at praktiserende dyrlæger, som ikke længere ejer virksomhed, ikke kan gå til DA for at få råd om deres egne vilkår fx løn- og ansættelsesforhold, kontrakt mv. Der er personlige DA-medlemmer, som er ansat i medlemsvirksomheder, der har troet, at vi var deres fagforening. De har i princippet aldrig hørt til i en arbejdsgiverforening, fordi en arbejds-giverforening pr. definition altid varetager en arbejdsgivers synspunkt i et ethvert ansættelsesforhold. De pågældende kan til gengæld fremover finde deres ståsted i Vel, siger Mikkel Markussen og understreger samtidig:

- Medlemmerne i Vel vil stadig skulle søge rådgivning hos DA i forhold til håndtering af deres medarbejdere. Det skal de så bare ikke gøre som personlige medlemmer, men som repræsentant for de virksomheder, de tegner.

Fagorganisation Overblik Ny

På generalforsamlingerne i DDD til oktober skal der stemmes om VeLs fremtid i DDD. Med VeL kommer Dyrlægeforeningen til at være opdelt i fire hovedgrupper (DDD, DA, ADO og VeL), hvor DDD er den veterinær- og fagpolitiske organisation med de seks faggrupper under DDD (FB, FDF, FF, FG, FKP og FH). Hertil kommer de tre foreninger, der beskæftiger sig med arbejdslivet som dyrlæge; en arbejdsgiverforening (DA) og to fagforeninger (ADO og VeL).

Ledelsesudvikling

Udover rådgivning om løn og ansættelse er det også VeLs ambition at yde professionel rådgivning inden for karriere og ledelsesudvikling.

- Vi starter i det små. Vi kommer ikke til at have en stor økonomi i VeL, så vi skal finde ud af, hvordan vi positionerer os, og så udbygger vi tilbuddene efterhånden, som vi får flere i stalden, siger Frederik Meyland-Smith og tilføjer:

- Vi er begyndt at se på, hvad vi kan udbyde af medlemsfordele og på kursusfronten. Det er vigtigt, at vi som en veterinær lederforening også kan hjælpe vores medlemmer med at styrke deres kompetencer og lederudvikling. Vi skal finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt, og det er vigtigt, at tilbud og ydelser kommer til at være rettet mod det, medlemmerne efterspørger. Jeg tænker, at vi skal gøre det smart eventuelt i et samarbejde med nogen, der er dygtige til at lave lederudvikling og har masser erfaring med det.

Brobygger på tværs

I det store hele ser de tre formænd på VeL som en stærk bro, der gør enhedsforeningen helstøbt.

- Jeg ser et meget stærkt team mellem de tre foreninger. Vi bryster os af, at Dyrlægeforeninger er din forening uanset, hvor du er i dit arbejdsliv og karriere. Og der kan man sige, at med VeL har vi fået en ny stærk forgrening, der kan understøtte den veterinære lederrolle. Det er en bro mellem at være 100 procent ansat til at være at være 100 procent leder – enten som ansat leder eller selvejende, siger ADOs formand.

Frederik Meyland-Smith er meget enig og lægger vægt på, at i de næste uger og måneder skal VeLs bestyrelse finde ud af, hvad foreningen helt konkret skal have af tilbud og visioner.

- Vi har en masse ideer, og vi kommer selvfølgelig til at have nogle indsatsområder og nogle mærkesager. Men jeg vil gerne understrege, at VeL er en helt ny fagforening, og den skal være medlemsbåret. For nu har vi sammensat bestyrelsen med repræsentation af både klinisk praksis, Fødevarestyrelsen og industrien, og fremadrettet vil vi gøre alt for, at bestyrelsen er sammensat så bredt som muligt, så bredden i medlemsskaren også kommer til at afspejle foreningens tilbud, siger Frederik Meyland-Smith, der håber, at alle medlemmer i DDD kan se behovet og ideen.

- VeL er etableret med det formål at styrke enhedsforeningen – et tiltag, der skal gøre den samlede danske dyrlægeforening endnu bedre, end den er i forvejen.

Det er et synspunkt, som DDDs formand, Hanne Knude Palshof, deler.

- Jeg er utrolig glad for, at DDD-familien er styrket med VeL. Vores enhedsforening har både medlemmernes fælles interesser og faglige særinteresser for øje, og vi står nu på et endnu stærkere fundament, hvor vi på tværs af faggrupper, DA, ADO og VeL skal finde løsninger sammen og arbejde sammen, siger Hanne Knude Palshof.

På DDDs hjemmeside kan du læse mere om den nye forening og finde svar på spørgsmål om medlemskab, ydelser og meget andet. Informationerne udbygges løbende.