Kontrol af dyrlægers medicinordinationer og anmeldepligt

Kontrol Læs her, hvordan Fødevarestyrelsens kontrol hos praktiserende dyrlæger foregår og bidrager til at opretholde Danmarks position som et land med høj dyrevelfærd, dyresundhed og lavt medicinforbrug.

DSC 0080 © Pia Rindom
Guide

 

Artiklen er den anden i rækken af artikler om Fødevarestyrelsens kontrol - læs eller genlæs den første artikel i DVT 08/2023.

Fødevarestyrelsens kontrol af dyrlæger skal være med til at fremme både dyre- og folkesundhed. Dette sker blandt andet ved, at vi i Fødevarestyrelsen sammen med de praktiserende dyrlæger sikrer et ansvarligt forbrug af receptpligtig veterinærmedicin og aktivt overvåger smitsomme husdyrsygdomme, så disse kan bekæmpes og begrænses.

Dyrlægen er en nøgleperson i forbindelse med medicinanvendelse til dyr og har en afgørende betydning for, at dyreejeren ikke anvender lægemidler i et omfang eller på en måde, der kan medføre risiko for dyrevelfærdsmæssige eller fødevaresikkerhedsmæssige problemer. Dyrlæger gør hver dag en stor indsats i Danmark med forebyggelse af sygdomme, fokus på management i staldene samt målrettet diagnostik og behandling. På trods af den store indsats fra landets dyrlæger er der fortsat brug for at styrke åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i medicinforbruget, herunder antibiotikaordinationerne.

Selvom vi i Danmark har en lav forekomst af antibiotikaresistens opnået på baggrund af ansvarlig og målrettet anvendelse af antibiotika, er det vigtigt, at alle inklusive myndigheder, dyrlæger og dyreejere fortsat samarbejder om at bevare vores lave forekomst af antibiotikaresistens, således at både dyr og mennesker kan behandles for bakterielle infektioner i fremtiden.

Faktorer som et stadigt varmere klima og en stigende rejse- og handelsaktivitet er med til at fremme en introduktion af husdyrsygdomme og zoonoser, som vi ikke tidligere har set i Danmark. Det betyder, at både nye og kendte husdyrsygdomme og zoonoser kan forventes at sprede sig de kommende år med potentiel stor betydning for dyresundheden og for Danmarks eksportstatus. Overvågning og håndtering af smitsomme husdyrsygdomme er derfor mere aktuel end nogensinde før, og Fødevarestyrelsen har fokus på kontrol med dyrlægens pligt til at indberette anmeldepligtige sygdomme. Det er centralt for det veterinære beredskab, og det er afgørende for Danmarks troværdighed på eksportmarkederne, at et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder er uangribeligt.

Hvis Danmark skal fastholde – og gerne udbygge – sin position som et land med høj dyrevelfærd, høj dyresundhed og lavt medicinforbrug, er det helt afgørende, at danske dyrlæger, hvad enten de arbejder i smådyrspraksis, med produktionsdyr, forskning, undervisning eller hos myndigheder, er sammen om at udvikle vores samarbejde og faglighed. En del af myndighedernes ansvar i denne forbindelse består i at kontrollere, at de fælles regler på veterinærområdet overholdes.

Dyrlægeloven hjemler kontrollen af dyrlæger, og dyrlæger med et aktivt autorisationsnummer er forpligtede til at medvirke til kontrollen og fremvise de efterspurgte dokumenter. Indholdet af dyrlægekontrollen er i stort omfang baseret på EU-lovgivning, og EU-Kommissionen overvåger løbende, om medlemslandene lever op til deres forpligtelser vedrørende for eksempel smitsomme husdyrsygdomme og antibiotikaforbrug.

Et typisk kontrolbesøg

Der kan være flere årsager til, at Fødevarestyrelsen udpeger en dyrlæge til kontrol. En stor del af dyrlægekontrollerne er stikprøvebaserede rutinekontroller, som blandt andet kan være fokuseret på dyrlægernes ansvar i forhold til ordinering af medicin, sundhedsrådgivningsaftaler eller anmeldepligt.

Indholdet af dyrlægekontrollen ændrer sig år for år. Det er langt hen ad vejen definerende for de kontroller, Fødevarestyrelsen foretager. Dyrlæger kan også blive udpeget til kontrol med fokus på andre dele af veterinærlovgivningen - det kan fx være i forhold til anmeldelsessager fra klienter, overvågning af afhængighedsskabende midler eller brug af særligt kritisk vigtige antibiotika.

Hvis en dyrlæge er blevet udpeget til en kontrol, vil dyrlægen som udgangspunkt blive varslet om kontrollen mindst 14 dage inden. Dyrlægen vil typisk blive kontaktet telefonisk af en embedsdyrlæge fra Veterinærrejseholdet, og vi vil forsøge at finde en dato og et tidspunkt, som passer ind i den praktiserende dyrlæges kalender. Herefter bliver der sendt en skriftlig indkaldelse digitalt, kaldet et varslingsbrev, hvori dyrlægen bliver orienteret om hovedformålet med kontrollen og den lovgivning, som skal kontrolleres.

Det aftales gerne telefonisk, hvor kontrollen skal foregå – fx på en praksisadresse. Ved nogle kontroller er det nødvendigt at kunne forevise praksisbil og opbevaring af medicin samt fremvise fakturaer eller journaloptegnelser. Der deltager tit to embedsdyrlæger fra Veterinærrejseholdet, og man må altid have en bisidder med. Veterinærrejseholdet tilbyder altid at vejlede om relevant lovgivning både før, under og efter kontrollen. Er man i tvivl om, hvilke emner der skal gennemgås, eller hvordan kontrollen skal forløbe, kan Veterinærrejseholdet altid kontaktes. I det følgende gennemgås eksempler på kontrol med anmeldepligtige sygdomme og medicinordinationer.

Dyrlægens anmeldepligt kontrolleres dialogbaseret

Kontrollen med dyrlægers pligt til at indberette anmeldepligtige sygdomme foregår primært dialogbaseret. Kontrollen understøtter, at dyrlægen har kendskab til sin forpligtelse til at indberette disse sygdomme og overholder forpligtelsen. Vi gennemgår dyrlægens kendskab til procedurerne ved mistanke om henholdsvis liste 1 og liste 2 sygdomme, hvilke officielle laboratorier den praktiserende dyrlæge skal sende prøver til, og vi ser på kendskabet til reglerne vedrørende karantæne. Vi drøfter også, om der tidligere har været mistanke om en anmeldepligtig sygdom og håndteringen heraf. Ligeledes taler vi om smittebeskyttelse mellem besøg i besætningen og i klinikken.

Kontrol af dyrlægens medicinordinationer

Kontrollen af dyrlægens medicinordinationer skal være med til at sikre ansvarlig brug af lægemidler til dyr til gavn for både dyr og mennesker. Hvis den praktiserende dyrlæge bliver udpeget til en medicinkontrol, vil Veterinærrejseholdet kontrollere dyrlægens anvendelse, ordinering og udlevering af receptpligtige lægemidler på baggrund af et dataudtræk fra VetStat. I VetStat findes data om alle receptpligtige lægemidler solgt til dyr i Danmark samt informationer om danske dyrlæger.

Under kontrollen er der blandt andet fokus på dyrlægens brug af kaskadereglen – fx ved brug af humane lægemidler, korrekt etikettering af udleveret medicin, dyrlægeforbeholdte lægemidler, fyldestgørende skriftlige anvisninger med tilbageholdelsestider for produktionsdyr, overholdelse af betingelserne i de enkelte lægemidlers markedsføringstilladelse (SPC) og antibiotikaordinationer. I nogle kontroller udføres desuden en supervision af dyrlægen. Supervisionen tager udgangspunkt i den enkelte dyrlæges antibiotikaordinationer, og er en drøftelse om, hvordan antibiotika bedst anvendes ansvarligt og målrettet.

Medicinkontrollen af heste- og øvrige produktionsdyrspraktiserende dyrlæger kan være knyttet sammen med en medicinkontrol i en besætning, hvor dyrlægen praktiserer. Det betyder, at hvis Veterinærrejseholdet fx finder dyrlægeforbeholdte lægemidler udskrevet af dyrlægen i besætningen eller andre overtrædelser af dyrlægens forpligtelser, kan dette føre til en sanktion for dyrlægen.

Erfaringer fra medicinkontrollen 2023

Arten af overtrædelser i 2023 afspejler, at der i år er udpeget en del
hestepraktiserende dyrlæger til kontrol.

I 2023 gennemfører Veterinærrejseholdet 115 udpegede kontroller af dyrlæger. En foreløbig opgørelse i oktober 2023 viser, at andelen af kontroller, der medfører en anmærkning er på godt 17 procent. Den overtrædelse, der ved opgørelsen i oktober 2023 optræder flest gange og er blevet sanktioneret med to indskærpelser og i tre tilfælde med bøde, er dyrlægens udlevering af dyrlægeforbeholdte lægemidler til hesteejere.

Det er vigtigt at understrege, at Veterinærrejseholdets kontroller gennem årene viser, at langt de fleste dyrlæger følger reglerne ansvarsfuldt og korrekt. Sanktionsniveauet for dyrlæger er generelt lavt, og kontrollerne foregår med en god dialog og sparring.

Andre overtrædelser, som er blevet indskærpet i 2023:

  • Antibiotika anvendes ikke i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen
  • Lægemidler ordineres ikke i henhold til kaskadereglerne
  • Fakturaen er mangelfuld
  • Dyrlægen udleverer en mangelfuld anvisning ved ordinering af lægemidler til produktionsdyr
  • Ved sundhedsrådgivning, kvæg, er indsatsområder ikke indberettet i
    VetStat

Manglende tjek af hestens status i hestepas ved ordinering af lægemidler
uden MRL, og som derfor forudsætter, at hesten er udelukket
fra konsum.

Hvis du vil vide mere

Du kan tilmelde dig nyhedsbreve for dyrlæger på Fødevarestyrelsen.dk. Her orienterer vi blandt andet om ny lovgivning og om kontrolindsatser. Fødevarestyrelsen afholder årlige dialogmøder for dyrlæger flere steder i landet. Vi orienterer om tidspunkt og mulighed for tilmelding via nyhedsbrevet for dyrlæger. På disse møder drøftes indholdet i det kommende års kontroller, og vi vil meget gerne have inputs fra praktiserende dyrlæger, så vi kan målrette kontrollen bedst muligt.

Foruden de årlige dialogmøder holder Veterinærrejseholdet også oplæg om kontrollen. Er du interesseret i et oplæg, så skriv gerne til Veterinærrejseholdet på 13@fvst.dk.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside om Dyresundhed og om Lægemidler til dyr kan du finde henvisninger til vejledninger og lovgivning om veterinærmedicin og anmeldepligtige sygdomme.