Nyt fra Dansk Veterinær Konsortium: Udbrud af Newcastle disease i danske duehold

Anmeldepligt Siden 2005 har Danmark kunnet erklære sig fri for Newcastle disease, men i juni 2022 var der udbrud i duer ved Næstved.

Due
Notits

I juni måned 2022 påviste Statens Serum Institut (SSI) Newcastle disease virus i mistankeprøver fra to duehold i Stenbæksholm og Stenstrup nær Næstved. Dueholdet i Stenbæksholm lå i en dyrekolonihaveforening bestående af omkring 1.000 fugle. Her blev der primært holdt duer, men også hobbyhøns og prydfugle. Dueholdet i Stenstrup bestod af omkring 100 duer. Forud for påvisningen af Newcastle disease virus blev der konstateret usædvanligt mange syge og døde duer, ledsaget af blandt andet neurologiske tegn som lammelser og skæv hovedholdning, tyndskallede æg og nedsat ægproduktion, hvilke er de typiske kliniske tegn ved sygdommen.

Fødevarestyrelsen håndterede udbruddet. For at inddæmme smitten blev alle fugle på de to lokaliteter aflivet, og der blev oprettet 3-kilometers beskyttelseszoner og 10-kilometers overvågningszoner omkring de ramte lokaliteter. Alle fuglehold inden for disse zoner blev pålagt restriktioner såsom forbud mod at flytte deres fjerkræ samt forbud mod at sælge deres æg. Alle zonerne blev ophævet den 6. juli 2022.

Flere virusvarianter

Newcastle disease er en anmeldepligtig liste 1-sygdom i fjerkræ og rammer primært høns og duer. Sygdommen er ikke farlig for mennesker, men kan give forbigående øjenbetændelse.

Newcastle disease forårsages af virusset Aviær Orthoavulavirus serotype 1 (AOaV-1), som også kaldes aviær paramyxovirus serotype 1 (APMV-1). Der findes både virulente sygdomsfremkaldende varianter af AOaV-1 virus og ikke-virulente varianter. Det er kun de virulente varianter, der betegnes Newcastle disease (ND) virus i henhold til lovgivningen. Sygdom forårsaget af en virulent variant kaldes Newcastle disease. Det sker dog ofte, at betegnelsen Newcastle disease anvendes i flæng, uanset om der er tale om virulente eller ikke-virulente virus. AOaV-1 virus spredes med aerosoler, fæces og andre sekreter.

AOaV-1 virus hos duer adskiller sig genetisk fra andre AOaV-1 varianter og kaldes ofte due eller pigeon paramyxovirus serotype 1 (PPMV-1) i stedet for AOaV-1. PPMV-1 virus blev først opdaget i Europa i 1981 i Italien og er i dag udbredt i vilde duer, kapflyvningsduer samt udstillingsduer, men kan godt smitte til andre fugle, heriblandt høns.

Virus fra udbruddet i juni 2022 viste sig at tilhøre genotype VI, som er typisk for duer. Samme genotype er fundet i duer i en række andre europæiske lande de seneste år. Senest er Newcastle disease virus påvist i vilde duer i Oslo i august 2022, men det er endnu ikke oplyst, om det norske udbrud skyldes samme virusgenotype, som blev påvist i det danske udbrud i sommer.

Krav om vaccination

Det er lovpligtigt at vaccinere kommercielle høns i Danmark, herunder også duer der forsamles, fx i forbindelse med kapflyvning, jf. Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer (BEK nr. 1391 af 12/12/2019). Vaccination blev lovpligtig i 2004, og i perioden frem til sommeren i 2022 har der kun været ét udbrud med Newcastle disease i Danmark, i 2005, hvor en endnu ikke vaccineret hønseflok fandtes positiv.

Flere af duerne i dyre-kolonihaveforeningen var ikke vaccineret regelmæssigt op til udbruddet d. 1. juni 2022, eftersom nogle af dem var undtaget fra vaccinationskravet, da de ikke fløj frit eller forsamledes med andre fugle.