Nyt politikpapir om zoonoser og dyrlægers rolle

Zoonose Som en hjælp til at kunne reagere hurtigt næste gang en zoonose eller et pandemisk virus udfordrer dyr og menneskers sundhed har DDD udarbejdet et politikpapir, der definerer foreningens holdning til zoonoser og dyrlægers rolle i et One Health-perspektiv.

Shutterstock 1804184197
Nyhed

COVID-19-pandemien har for alvor åbnet samfundets øjne for begrebet zoonoser og skabt opmærksomhed om, at sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker, på verdensplan er ansvarlig for henved to tredjedele af alle infektionssygdomme hos mennesker.

Forhold som ændringer i husdyrhold, relationer med kæledyr, klimaforandringer, ændrede spisevaner, politiske strømninger, større bevægelighed af dyr mellem lande og nye invasive dyrearter kan være årsag til potentielle kilder til smitte.

Sameksistens af dyr og mennesker vil altid medføre en risiko for udbrud af sygdomme, og dyrlæger er med til at minimere den risiko. Dyrlæger har både en bredt funderet uddannelse i at forstå zoonoser og kan medvirke til, at disse kan begrænses og håndteres, så de ikke bliver et problem for mennesker eller dyr. Sådan lyder det i baggrunden for DDDs politikpapir om zoonoser og dyrlægers rolle i et One Health-perspektiv.

- Dyrlæger har altid arbejdet med zoonoser, og det er derfor et væsentligt kerneområde i dyrlægens arbejde. Vi ved, hvordan man bedst bekæmper, inddæmmer og forebygger smitte – og det er en viden, som vi hurtigt skal kunne tage action på – på tværs af foreningen, når der er brug for det. Ikke bare næste gang en krise står for døren, også generelt når der er brug for at udtrykke DDDs holdninger i forbindelse med høringssvar og udtalelser til presse samt den øvrige offentlighed, siger formanden for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed, Mette Rørbæk Gantzhorn, der sammen med formanden for Faggruppe Svin, John Haugegaard, og formanden for Faggruppe Biomedicin, Anders Permin, er kommet med det politiske oplæg til politikpapiret, som er vedtaget af hovedbestyrelsen.

Politikpapiret indeholder blandt andet:

  • En overordnet beskrivelse af vigtigheden af bekæmpelse af zoonoser, særligt som følge af ændringer i husdyrproduktionen og forbrugeradfærd
  • En beskrivelse af de områder, hvor interaktionen mellem mennesker, husdyr og den vilde fauna kan udgøre risici for opståen, udbredelse eller vedligeholdelse af zoonotiske patogener
  • En beskrivelse af områder, hvor dyrlægers særlige faglige indsigt kan bidrage til at forebygge zoonoser.

I politikpapiret gøres der rede for, at der kontinuerligt er behov for, at der er fokus på at begrænse spredningen af zoonoser. 

- Det er et stort og komplekst område, og det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem dem, der arbejder med veterinær og human sundhed. Konkret foreslår DDD, at der nedsættes et centralt samarbejde med deltagelse fra DDD, Fødevarestyrelsen, sundhedsmyndighederne og universiteterne. På den måde vil der være en løbende dialog i et fast forum, siger Mette Rørbæk Gantzhorn Mette og henviser til den centrale udbrudsgruppe på fødevareområdet, hvor Fødevarestyrelsen, DTU og SSI samarbejder om at opklare fødevarebårne udbrud.

- Hvis vi kan lave noget tilsvarende på det veterinære område, vil det give en bedre forståelse, og så vil vi også være bedre gearet til at klare en ny pandemi eller et zoonotisk udbrud, siger Mette Rørbæk Gantzhorn.

Du finder DDDs politikpapir om zoonoser her.