Trygt arbejdsmiljø, tillid og trivsel

Generalforsamling De ansatte dyrlægers formand, Ida Tingman Møller, betonede på ADOs generalforsamling bredden i dyrlægeerhvervet og fremhævede nogle af de veterinærfaglige kompetencer, som giver mulighed for ansættelse og karriere i andre funktioner end de traditionelle dyrlægestillinger. I det kommende år vil trivsel, godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår være særligt i fokus i ADO.

Aarsmoede 2021 264

Generalforsamlingen stemte for et forslag om kontingentomlægning, der samlet set får ingen eller minimal indflydelse på kontingentbetalingen, men skaber transparens i forhold til aktiviteter, der kan henføres til ADO.

© Dan Gabay
Referat

- Vi skal passe på, at vi ikke mister de jobs, som vi har, sagde formand Ida Tingman Møller på ADOs generalforsamling og fremhævede både arbejdet med at få flere dyrlæger til at se jobmulighederne i Kødkontrollen, men også ideer til at arbejde målrettet med at udbrede kendskabet til andre jobfunktioner end de traditionelle dyrlægefunktioner - både over for studerende, kandidater og aftagere. 

Det handler også om at få mere viden om, hvad der får kandidater til at søge mod denne type jobs, og hvad der får dem til at søge væk.

Pandemien, nedslagning af mink og kriseberedskabet har med tydelighed vist nødvendigheden af dyrlægers kompetencer.

Det skal vi arbejde videre med at vise og fortælle til kommende arbejdsgivere og den brede befolkning, understregede Ida Tingman Møller i sin beretning.

Øget kendskab til veterinærfaglige kompetencer

Selvom dyrlægefaget ikke aktuelt står i en krise, viser alle prognoser, at behovet for traditionelle dyrlægeansættelser svinder. Derfor er det også rettidig omhu at få styrket kendskabet til den brede faglige ballast, som dyrlægestudiet kvalificerer til.

9B2E1DEF 35A3 42BB AD7A 6CBFD87E88E2

Farvel og tak til Mia Vorslund- Kiær, der trådte ud af ADOs bestyrelse. »Jeg tror ikke, at der har været nogen anden, der har været med til så mange overenskomstforhandlinger i ADO«, sagde Ida Tingman Møller og roste Mia for det store arbejde, hun igennem årene har lagt i bestyrelsesarbejdet.​

© Pia Rindom

Målrettet kommunikation om karrierevej, direkte kontakt til studerende og afsøgning af nye former for praktikpladser er en del af den opskrift, som ADO påtænker at sætte i værk i det kommende år.

Det handler også pm at få mere viden om god trivsel, hvad der motiverer ansatte, og hvad der skaber et godt arbejdsmiljø.

Og så vurderer ADO, at der er behov for at øge forståelsen af dyrlægers værdi i samfundet, og vil på den baggrund iværksætte en kampagne, som kan bidrage til at øge kendskabet til de mange forskellige opgaver, som dyrlæger løser.

Trivsel og godt arbejdsmiljø

- Efter de lange hjemsendelser under pandemien, er vi tilbage på arbejdspladserne. For mange ansatte var arbejdsvilkårene markant anderledes i den periode, hvor mange var isolerede fra kollegaer og savnede sparring, men også nød fleksibiliteten og balancen mellem arbejds- og privatliv, sagde ADO-formanden og tilføjede, at ADO på den baggrund har udarbejdet en undersøgelse blandt medlemmer med en række spørgsmål om at være hjemsendt/arbejde hjemme.

Undersøgelsen vil i det kommende år danne baggrund for en række artikler i DVT, der kan benyttes af tillidsrepræsentanter og medarbejdere, om faldgruber, fordele og ulemper ved hjemmearbejde.

I forhold til at sikre det gode arbejdsmiljø vil ADO desuden sætte fokus på den gode leder, og hvilke ingredienser det gode lederskab består af. Det er ambitionen også at udarbejde et politikpapir, der beskriver ADOs holdning til, hvordan den gode leder agerer, og hvordan den gode arbejdsplads kan se ud, så det gode arbejdsmiljø sikres for ansatte dyrlæger.

De nyuddannede skal sluses trygt ind på arbejdsmarkedet

Arbejdslivet som nyuddannet kan føles utrygt og usikkert, og her står ADO til rådighed med service og viden. På den baggrund har ADO fået produceret en podcast med gode råd til, hvordan man som nyuddannet får en god start på arbejdslivet. Podcasten findes på DVTs hjemmeside og Spotify (søg »DVT«).

Ida Tingman Møller understregede, at en god forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og nyansat er en vigtig forudsætning for god trivsel, godt samarbejde og gensidig tillid.

Derfor håber ADO også, at endnu flere medlemmer aktivt vil tage del i det kommende års webinarer og seminarer og vil benytte sig af den service og rådgivning, som ADO stiller til rådighed for medlemmer.

Øremærket fædrebarsel

Et emne, der blev kommenteret flittigt under formandens beretning og i den efterfølgende debat, drejede sig om obligatorisk barsel til fædre. Ida Tingman Møller forklarede, at ADO via arbejdet i AC har haft fokus på udspillet til et forslag om øremærket fædrebarsel, men er loren ved forslaget, da det, som det ser ud nu, forringer mødrenes barsel.

- Og det mener vi ikke, er hensigtsmæssigt. Vi har indgivet vores bemærkninger til AC og afventer nu forhandlingerne.

Kommentarerne fra medlemmerne i salen afspejlede, at der er delte mening om dette. Flere fremhævede, at øremærket fædrebarsel er et vigtigt skridt mod mere ligestilling, og at kvinder og mænd har lige muligheder for at tage barsel. Som opfølgning på debatten planlægger ADO nu et debatmøde dedikeret til emnet.

Ny- og genvalg

Der var genvalg til Neel Larsen og Karen Dieckmann og nyvalg til en gammel kending - Anne Marie Lassen-Nielsen. Suppleantposterne blev besat af: Anne Buhl Vedel Christoffersen (1. suppleant), Karen Charlotte Østergaard (2. suppleant) og Carsten Fihl (3. suppleant).