God energi på DAs generalforsamling

Generalforsamling Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er sammen med resten af Den Danske Dyrlægeforening i færd med en modernisering af foreningen.

Aarsmoede 2021 224 © Dan Gabay
Referat

DAs relativt nyvalgte formand, Mikkel Markussen, der tiltrådte i marts 2021, var sprudlende på talerstolen. Der var især to temaer, som optog formanden, nemlig overenskomsten for veterinærsygeplejersker og omlægningerne i foreningen – herunder nyt sekretariatssamarbejde og nyt domicil.

Overenskomster

Mikkel Markussen balancerede på æggeskaller, da han skulle fortælle om de igangværende forhandlinger om overenskomsten med veterinærsygeplejerskerne og Serviceforbundet. Derfor var det heller ikke meget, han kunne fortælle, fordi det ikke er god stil at referere fra forhandlinger, der stadig pågår. Han lagde dog ikke skjul på, at forhandlingerne havde været og fortsat var vanskelige.

Emnet gav anledning til en del diskussion i salen, herunder debat om veterinærsygeplejerskernes grundløn, som flere fandt for lav.

Overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis blev færdig og stemt hjem i marts måned, og blandt andet under DDD-årsmødet kunne virksomhedsejerne blive introduceret nærmere til indholdet af overenskomsten.

Et nyt element er uddannelsesstillinger for nyuddannede dyrlæger, hvor medarbejderen får et planlagt uddannelsesforløb mod en nedsat løn på 80 timer. Forudsætningen er, at Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) godkender uddannelsesplanen på forhånd. Projektet kører foreløbigt som et pilotprojekt og evalueres efterfølgende.

Nyt samarbejde – nye veje

I sin beretning fortalte Mikkel Markussen om det nye samarbejde med Pharmadanmark i Veterinær & Life Science Danmark og det nye domicil i Codanhus på Frederiksberg. DA har sin egen afdeling med to medarbejdere, og yderligere ressourcer ventes at komme til i 2022.

Aarsmoede 2021 230

Mikkel Markussen, formand for DA.

© Dan Gabay

Det nye fællessekretariat har sammensat en politisk ledelse bestående af DDD-formanden, ADO-formanden og DA-formanden samt formanden og to næstformænd i Pharmadanmark.

Dyrlægeforeningen venter sig meget af det det nye samarbejde, hvor også den nye grundfortælling for foreningen er et væsentligt element i moderniseringen af Den Danske Dyrlægeforening.

Sejr i faglig voldgift

DA har tidligere på året vundet en sag i en faglig voldgift anlagt af Serviceforbundet. Striden handlede om veterinærsygeplejerskernes kursusdage og den overenskomstmæssige fortolkning heraf. Serviceforbundets påstand var, at veterinærsygeplejerskerne kunne disponere disse, som de selv ville. DAs fortolkning – som voldgiften gav dem ret i – var, at det er arbejdsgiver, der definerer indholdet af kurser (efter samråd med medarbejderen), således at også de af arbejdsgiver pålagte kurser tæller med i overenskomstens 5 årlige kursusdage.

Veterinærstuderende i praksis

En ordning med at have veterinærstuderende i praksis er fortsat ramt af problemer vedrørende forsikringer, og Mikkel Markussen påpegede, at det betyder, at dyrlægestuderende reelt ikke kan deltage i det kliniske arbejde, men kun se på. En deltager havde dog gode erfaringer med at advisere forsikringsselskabet på forhånd, så de studerende kunne blive omfattet. Mikkel Markussen pointerede, at der fortsat var en risiko ved dette, idet forsikringerne er kollektive, hvorfor en eventuel skade vil ramme alle forsikringstagere i fællesskab.

DA har sin egen afdeling med to medarbejdere, og yderligere ressourcer ventes at komme til i 2022.

Københavns Universitet (SUND) bliver fortsat mere klemt økonomisk i forhold til den kliniske undervisning, hvilket øger interessen for at sende flere veterinærstuderende til klinisk undervisning ude i praksis. Det rejser igen problemet med forsikringer (som universitet ikke kan tegne), men også, hvor meget kompensation virksomheden skal have for at være uddannelsessted. En sag, som DA følger nøje.

Aftale med Dyrenes Beskyttelse

Mikkel Markussen gjorde opmærksom på, at aftalen med Dyrenes Beskyttelse om herreløse dyr og faunadyr skal genforhandles. Punktet gav en del diskussion i salen, idet flere mener, at det ikke er muligt uden tab at aflønne ansatte, vagthavende dyrlæger overenskomstmæssigt, når ordningen tages i brug i vagten – uden for normal åbningstid. Mikkel Markussen gjorde opmærksom på, at der ved de seneste forhandlinger er hentet store forbedringer på netop vagtarbejdet, som nu honoreres langt bedre end arbejde i åbningstiden. Mikkel Markussen gjorde i øvrigt opmærksom på, at Dyrenes Beskyttelse ikke ønsker en »no kill«-politik på området. Altså at aflivning er en helt acceptabel løsning i mange tilfælde.

Honoraraftale om kødkontrol

DA har opsagt sin aftale med Fødevarestyrelsen om timelønnet kødkontrol og er i forhandlinger om en ny, der også skal rumme nødslagtninger mv. Nye EU-regler påbyder, at det skal være en embedsdyrlæge, der foretager kødkontrollen, og diskussionen går på, hvordan man i praksis kan stille medarbejdere til rådighed for dette arbejde – og hvad det skal koste.

Aarsmoede 2021 237

Foruden Mikkel Markussen beklæder Lars Bloch (yderst tv.) og Steen Bo Larsen (midt) bestyrelsesposterne i DA.

© Dan Gabay

DAs praksisanalyse viser, at praktiserende dyrlæger i gennemsnit skal omsætte mindst 1.500 kr. pr. udfakturerbar time for overhovedet at være lønsomme – hvilket er langt fra den nuværende timesats. Resultatet kan let blive, at myndighederne må hente deres kontrollører på timelønsbasis blandt pensionister og andre, der kan afse tid til at løse opgaven.

Nedlæggelse af minkerhvervet

Det har været vanskeligt for DA at få noget konkret ud af de erstatninger, der har været på spil i forbindelse med nedlukningen af minkerhvervet. Reglerne siger, at omsætningsnedgangen skal være minimum 50 procent, og det er der kun én dyrlæge, der kan leve op til. Næste mulige skridt vil være, at de berørte må føre sag mod staten.

Praksisanalysen

DA-bestyrelsen pegede på vigtigheden af praksisanalysen og pointerede vigtigheden af, at alle bidrager ved at udfylde og indsende. Flere i salen var utilfredse med skemaet, som ikke altid passer ind med det regnskab, praksis har, og spurgte om DA ikke kan hente langt størstedelen af informationerne på Det Centrale Virksomhedsregister. Steen Bo Larsen understregede, at det ikke er muligt, da tallene ikke er sammenlignelige, og der desuden skal tilføjes en række oplysninger. Så der er ingen vej uden om den manuelle udfyldning. Han vil efter generalforsamlingen lave en kort video der guider DAs medlemmer til at udfylde analysen.

Udsigt til lavere kontingent

Regnskabet 2020 og budget 2022 blev godkendt sammen med virksomhedskontingentet 2022 for DA-medlemmer, der er uændret fra 2021. DA forventer dog at kunne nedsætte kontingentet fra 2023.

DA har også været primus motor i omlægningen af kontingenterne i DDD, DA, ADO og faggrupperne, så betalingen bliver mere retfærdig, og der skabes større transparens i forhold til indtægter og omkostninger i foreningsdriften. Det betyder allerede nu en væsentlig besparelse for DA medlemmernes kontingent til DDD.

Helle Elkjær Johansen blev genvalgt som intern revisor. Kenneth Engelund Lassen og Nina Westphal blev valgt som suppleanter, idet der ikke valg til de ordinære bestyrelsesposter, der beklædes af Mikkel Markussen, Gråsten som formand, Lars Bloch, Frederiksværk og Steen Bo Larsen, Højelse.