Ja til den nye overenskomst i klinisk praksis

10426?.Name Lønforbedringer, en ekstra fridag, flere pensionsgivende løndele og en ny stillingsbetegnelse som praksisdyrlæge er nogle af elementerne i den nye 3-årige overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis, som et stort flertal af ADOs og DAs medlemmer har sagt ja til. Den nye aftale gælder for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.

C6A3192
Nyhed

Et flertal af ADOs og DAs stemmeafgivende medlemmer har sagt ja til overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis. Det stod klart, efter resultatet af urafstemningerne blandt organisationernes medlemmer blev gjort op i begyndelsen af maj måned. Begge parter er tilfredse med det indgåede resultat, der er sket i skyggen af corona og med en intention om at modernisere overenskomsten.

Formand for ADO Ida Tingman Møller udtaler:

- Med den nye overenskomst får vi lagt en vej, hvor vi kan se ind i en ny og spændende fremtid. Jeg ser aftalen som en mulighed for at udvikle ansættelsesformen, som måske hører en svunden tid til.
Hun henviser til, at den nye stillingbetegnelse som praksisdyrlæge giver nye muligheder både i forhold til, hvordan man er ansat i klinisk praksis, og hvordan lønnen er sammensat.

- Jeg siger ikke, at vi er i hus, men det er mit håb og forventning, at den nye stilling kan være en løftestang til, at vi kan få hævet grundlønnen og få nogle måske mere nutidige arbejdsvilkår. Jeg ved godt, at alle ikke er enige, men det er en ny måde at være ansat på i klinisk praksis, som i højere grad ligner andre private ansættelser, siger Ida Tingman Møller.

Også DAs formand, Mikkel Markussen, er glad for resultatet:

- Jeg vil gerne rose ADO for, at de tør at gå ned ad den vej – både at forhandlerne har kunnet se ideen med en modernisering, men også at medlemmerne så overbevisende har stemt ja til overenskomsten. Ud fra et arbejdsgiversynspunkt betyder det, at vi har nogle frihedsgrader i arbejdsplanlægningen, som gør, at vi kan effektivisere driften og dermed forhåbentligt generere en bedre bundlinje, siger Mikkel Markussen.

Hovedelementerne i aftalen

Lønforhøjelser
Den samlede lønstigning over de tre år er 6,25 procent. Lønstigningen er differentieret, så der udmøntes 25 % af lønstigningen de to første år og 50 % det sidste år (se tabel 1).

Herudover er der ansat 1 % af den samlede ramme til lokal løndannelse.

Anciennitetstrin Pr. 1/4 2021 Pr. 1/4 2022 Pr. 1/4 2023
1 29.664 kr. 30.059 kr. 30.848 kr.
2 33.818 kr. 34.246 kr. 35.104 kr.
3 36.673 kr. 37.151 kr. 38.108 kr.

Tabel 1. Lønforhøjelser på grundlønnen.

Praksisdyrlæge

I den nye overenskomst er stillingsbetegnelsen seniordyrlæge redefineret til »praksisdyrlæge«. I den nye titel indgår vagtarbejde i arbejdstiden på samme måde som kørsel og telefonopkald under bestemte vilkår. Arbejde på ulempetidspunkter honoreres med merbetaling og tillægges grundlønnen. Alle dele er derudover pensionsgivende. Grundlønnen er som nu højere end trin 3.

Brug af praksisudstyr i vagten

For dyrlæger, der er ansat på A-kontrakten, er det blevet udspecificeret, at materielomkostning i forbindelse med brug af praksis’ udstyr skal defineres som en fast andel såvel i dagstid som i vagt. Afskrivning i vagten vil derfor ikke kunne fremgå som en procentandel, som fratrækkes den betaling, som en dyrlæge skal have for vagtarbejde.

Mere pension

Flere løndele gøres pensionsgivende. Det sker i lyset af, at pensionsomlægningen i september 2020 havde en utilsigtet lønnedgang – særligt for dyrlæger ansat på en C-kontrakt.

Sorgorlov

Der indføres løn under sorgorlov, hvis man er forældre til et barn, der dør inden barnets 18. år.

Ekstra fridag

Den 31. december bliver til en fridag.