Tema: Arbejdsmiljø

Arbejdsskade - hvad gør jeg?

Arbejdsskade En arbejdsskade kommer som regel ud af det blå, og det kan derfor være vanskeligt at overskue den proces, som man skal igennem, når man udsættes for en skade i forbindelse med sit erhverv. DDD har kigget ind i procedurerne, så du er forberedt, hvis uheldet skulle være ude. Husk også, at du altid kan ringe til os for råd og vejledning.

COLOURBOX3183463 © Colourbox
Guide

Hvad er en arbejdsskade? En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme.

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage – fx hvis en dyrlæge bliver sparket af en hest og pådrager sig en skade.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid – fx hvis en dyrlæge får allergi over for de dyr, som man håndterer. For at få erstatning eller andre ydelser skal en skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der to overordnede betingelser, der skal være opfyldt:

  • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark
  • Skaden skal være sket pga. dit arbejde eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Det vil sige, at fx allergi skal kunne relateres til arbejdet eller de forhold, som du arbejder under, og ikke have været til stede, inden du begyndte i jobbet.

Når skaden er sket

Er uheldet ude, er det vigtigt, at du sørger for, at skaden bliver anmeldt. Har du været udsat for en arbejdsulykke, er det din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden til sit forsikringsselskab. Du skal derfor sørge for, at arbejdsgiveren gør det hurtigst muligt efter ulykken. Mindre sager klares ofte af forsikringsselskabet, men er ulykken af alvorlig karakter, sendes den videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Er der tale om en erhvervssygdom, som du mistænker, er relateret til dit arbejde, er det din læge, der er forpligtet til at indberette. Da du er part i sagen, kan du bede om kopi af de oplysninger, der foreligger på sagen, og bidrage med yderligere informationer, hvis du finder det nødvendigt.

Såfremt din arbejdsgiver modsætter sig at anmelde skaden, eller hvis virksomheden er gået konkurs, kan du selv anmelde skaden til AES – men kun i disse særlige tilfælde.

Du skal være opmærksom på, at der er en anmeldelsesfrist på 1 år fra den dato, hvor ulykken sker, eller hvor din læge gør dig opmærksom på, at din sygdom kan skyldes dit erhverv. Overskrides fristen, vil din anmeldelse som udgangspunkt blive afvist, medmindre det kan dokumenteres, at din skade skyldes dit arbejde.

Sagens gang

Når sagen er anmeldt til AES, får du besked om, at de har modtaget den. Ønsker du ikke, at sagen skal behandles (fx hvis din læge har indberettet den), skal du meddele det nu.

Derefter indsamler de information og stiller dig evt. nogle supplerende spørgsmål. Du kan også blive bedt om at få foretaget yderligere undersøgelser, hvilket du skal efterkomme. Parterne har ved behov mulighed for at kommentere på sagens oplysninger.

Når AES mener, at de har alle nødvendige oplysninger, behandles sagen, og der træffes en afgørelse, om skaden eller sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade. Hvis betingelserne er opfyldt, får du meddelelse om, at din sag er anerkendt som en arbejdsskade. Finder AES, at det modsatte er tilfældet, modtager du et afslag med en begrundelse. Er du uenige i afgørelsen, har du 4 uger til at klage.

Erstatning

Du har mulighed for to typer af økonomisk kompensation fra AES. Hvis AES anerkender din skade, kan du komme i betragtning til en erstatning for varige mén. Her skal AES bl.a. vurdere, om du lider varige mén som følge af den pågældende skade. Dette kan først endeligt afgøres, når den behandling, du evt. er i gang med, er afsluttet, og du vurderes »stabil« – dvs. at skaden ikke forværres eller bedres. Typisk tager dette 6-9 måneder.

Bliver du undersøgt eller behandlet, skal du selv underrette AES. Du skal også fortælle AES, hvis din jobsituation ændrer sig – fx hvis du begynder i flexjob.

AES vil indhente oplysninger fra fx kommune og arbejdsgiver for at kunne vurdere din sag endeligt i forhold til tab af erhvervsevne. Her spiller det ind, hvis du ikke længere er i stand til at udføre dit erhverv og derfor tjener mindre, end du gjorde i dit tidligere job. Der er typisk gået hen mod 2 år, når denne afgørelse falder.

Du kan læse mere om arbejdsskader her: aes.dk/da/Arbejdsskader.aspx.