Veterinærdirektør søges

Profession Det giver mening, at veterinærdirektøren er uddannet dyrlæge.

Leder

»Miljø- og fødevareministerens veterinærvæsen forestås af en veterinærdirektør, der skal være uddannet som dyrlæge«. Sådan står der i Dyrlægelovens § 31. Loven definerer altså, at denne vigtige funktion skal ledes af en person med de nødvendige kompetencer – nemlig at være i besiddelse af den veterinære kandidatgrad – og således autoriseret som dyrlæge. Stillingen som veterinærdirektør er i øjeblikket opslået ledig, da den nuværende har valgt at gå på pension.

Når veterinærdirektøren skal være dyrlæge, skyldes det ikke bare sund fornuft, men især det faktum, at veterinærdirektøren er øverste myndighed i krisesituationer – ved udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme som svinepest eller mund- og klovesyge, hvor veterinærdirektøren har helt særlige beføjelser. For eksempel kan direktøren beordre praktiserende dyrlæger til at deltage i arbejdet med håndteringen af alvorlige sygdomsudbrud. Direktøren får i disse særlige situationer endog en delvis ledelsesret over en række andre involverede myndigheder og parter som Beredskabsstyrelsen, politiet, veterinære institutioner og destruktionsanlæg. Det giver altså mening, at veterinærdirektøren er uddannet dyrlæge, fordi fagligheden er helt central, og fordi forkerte beslutningen i de givet pressede situationer kan være fatale og kostbare.

Imidlertid har veterinærdirektøren også ansvaret for meget andet. For eksempel reguleringen af hele det veterinære område og autorisation af dyrlæger. Det er veterinærvæsenet, der forestår kontrollen med levende dyr og dyretransporter samt dyrevelfærd og –sundhed. Og naturligvis også hele det veterinære beredskab – også i »fredstid«, når der ikke er udbrud af alvorlige husdyrsygdomme. Desuden tager veterinærvæsenet sig af kontrollen med praktiserende dyrlæger og brugen af veterinære lægemidler. Hertil en række andre opgaver.

Veterinærdirektøren indgår i Fødevarestyrelsens ledelse sammen med en kødkontroldirektør, en fødevaredirektør, en økonomidirektør samt en vækst- og innovationsdirektør – det hele under ledelse af den administrerende direktør.

Det siger selv, at den kommende veterinærdirektør, udover at være dyrlæge, har de rette ledelseskompetencer og et stærkt netværk. En vigtig opgave er fortsat at sikre dansk indflydelse i EU og den internationale organisation for husdyrsundhed OIE (World Organisation for Animal Health) samt på den internationale scene generelt.

Veterinærdirektøren varetager en række vigtige ansvarsområder i Fødevarestyrelsen, og det er en naturlig forudsætning, at vedkommende er uddannet dyrlæge. Det sikrer fagligheden på et helt centralt område som eksempelvis fortsat at sikre Danmarks høje veterinære stade.

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening