Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Husdyr Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 2. halvår 2020.

Udsyn

Aviær influenza (AI)

Udbruddene af HPAI H5N8 i Polen omkring årsskiftet 2020 viste sig at være begyndelsen på en større epidemi, der igennem foråret ramte den østlige del af Europa. Antallet af udbrud i de berørte lande fremgår af tabel 1. Efterårets udbrud af HPAI var kraftigt associeret med trækfugle, og især Danmark, Tyskland, Storbritannien og Holland lagde et stort arbejde i at følge situationen i vildfuglebestandene. De fleste fund blev gjort i de kystnære områder især i Østersø- og Vadehavsområderne.

Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7

Der blev rapporteret fire udbrud af LPAI i EU i andet halvår af 2020. Fundene skete i forbindelse med de overvågningsaktiviteter, der gennemføres på området og er sjældent associeret med kliniske symptomer. Fundene blev gjort i det sydøstlige hjørne af UK, nær Dover, i Holland i provinsen Zeeland, i Italien i Lombardiet og i Belgien i Østflanderen.

Belgien

De belgiske veterinærmyndigheder rapporterede den 7. december 2020 om et tilfælde af LPAI af typen H5 i en hobbyfjerkræbesætning på 4 dyr i Beveren i Østflanderen. På grund af den cirkulerende højpatogene influenza indrapporterede ejeren et dødsfald i besætningen, og den virologiske undersøgelse viste tilstedeværelse af LPAI i den døde høne.

Fig 1 HPAI 2 Halv 2020

Figur 1. Fordelingen af HPAI H5N8-udbruddene i EU. De røde pletter angiver udbrud i tamfjerkræ, mens de blå pletter angiver påvisning af H5N8 i hobbybesætninger. (Kilde: ADNS, EU Kommissionen).

Højpatogen (HPAI), subtype H5 og H7

Den højpatogene fugleinfluenza H5N8, der cirkulerede i flere EU-lande i første halvår af 2020 fortsatte med uformindsket kraft i efteråret 2020. Der blev dog også rapporteret om udbrud af HPAI H5N5. Der blev registreret 129 udbrud i fjerkræ, 15 udbrud i andet fjerkræ i fangenskab (figur 1) og fund hos vildfugle på mere end 800 lokaliteter i EU (figur 2). Tabel 1 giver en oversigt over antallet af udbrud i EU.

Danmark

Det første tilfælde i Danmark blev påvist 16. november 2020 i en kommerciel fjerkræbesætning på 25.000 dyr, en bedsteforældreflok, der producerede rugeæg til slagtekyllingeproduktionen. Besætningen var beliggende i Tustrup nær Randers.

Der var blevet observeret forøget dødelighed i besætningen, hvilket var årsag til mistanken om fugleinfluenza. Besætningen fandtes positiv for HPAI H5N8. Alle dyrene blev aflivet, og rugeæg, der befandt sig på et rugeri, blev destrueret.

Tabel 1. HPAI-udbrud i EU i andet halvår 2020.

  Fjerkræ Andre fugle i fangenskab Vildfugle
Belgien 1 1 15
Danmark 1 1 92
Frankrig 55   8
Holland 9 9 50
Irland 1   16
Italien     16
Kroatien 1    
Norge   1 8
Polen 19   4
Slovenien     6
Spanien     1
Storbritannien 15 2 93
Sverige 0 1 8
Tyskland 27   503
Total 129 15 809

Den kommercielle fjerkræsektor har hidtil formået at holde den højpatogene fugleinfluenza på afstand ved målrettede smittebeskyttende foranstaltninger. Det har ikke været muligt at forklare, hvordan smittebarrieren i dette tilfælde blev brudt.

Det andet tilfælde blev påvist 9. december 2020 i en fuglebesætning nær Jelling, der havde opdræt af mere end 100 forskellige arter af prydfugle, herunder ænder, hønsefugle, gæs og svaner. Der var cirka 700 fugle i besætningen.

Der var ikke observeret kliniske symptomer hos nogen af fuglene, men der blev taget blodprøver til serologisk undersøgelse, da en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen ved besøg havde påvist meget ringe smittebeskyttelse i besætningen. Prøverne viste sig positive for H5, og efterfølgende blev der ved virologisk undersøgelse påvist HPAI H5N8. Alle dyrene blev aflivet.

Fig 2 HPAI Wb 2 Halv 2020

Figur 2. Fordelingen af HPAI H5N8 i vildfugle. Som det fremgår, er fundene primært gjort langs kyststrækninger eller floder. (Kilde: DG SANTE, EU Kommissionen).

Danmark havde en intensiv overvågning hos vildfugle. Fundene af HPAI H5N8-inficerede vildfugle fordelt på arter fremgår af tabel 2. Der er en klar overvægt af svømmefugle – 77 %, mens rovfugle, der ofte vil jage svækkede fugle, udgjorde 21 %.

Art Antal
Fasan 1
Storspove 1
Knopsvane 3
Sangsvane 2
Grågås 7
Sædgås 1
Kortnæbbet gås 3
Blisgås 1
Bramsgås 39
Knortegås 1
Gråand 1
Knarand 1
Edderfugl 2
Rørhøne 1
Sølvmåge 4
Svartbag 1
Hættemåge 3
Sule 1
Spurvehøg 1
Musvåge 12
Havørn 11
Vandrefalk 5
I alt 92

Belgien

Den 18. november 2020 rapporterede Belgien om et udbrud af HPAI H5N5 i en slagtekyllingebesætning beliggende nær Menen i Vestflanderen. Besætningen bestod af 156.000 dyr. Kyllingerne havde udvist uspecifikke sygdomssymptomer, men havde relativt lav dødelighed. Den virologiske undersøgelse påviste HPAI H5N5. Dette var åbenbart en højpatogen virustype, der havde lav patogenicitet og dødelighed.

Den 8. december blev der påvist HPAI i en hobbybesætning med 8 høns nær Dinant i Namurprovinsen i den sydøstlige del af landet. Undersøgelse af en enkelt selvdød høne viste tilstedeværelse af HPAI H5. Alle dyr blev aflivet.

Frankrig

Den 16. november 2020 blev det første udbrud af HPAI H5N8 påvist i et havecenter i det nordlige Korsika, der solgte fjerkræ til hobbyholdere. Dette udbrud var kilden til en række sekundære udbrud i fjerkræ købt i havecenteret. Havecenteret havde indkøbt fjerkræet hos en fjerkræhandler, som også havde forsynet en besætning på fastlandet i Yvelines i omegnen af Paris med dyr. Fjerkræhandlerens leverandørbesætning, som ved påvisningstidspunktet ikke husede fjerkræ, blev dog undersøgt, og her blev der påvist HPAI i området, hvor hønsene havde gået. Der blev yderligere påvist en række udbrud på Korsika, der var uafhængige af udbruddet i havecenteret.

I begyndelsen af december begyndte en udbrudsbølge af HPAI H5N8 i departementet Landes i den sydvestlige del af Frankrig. Dette område er centeret for opdræt af ænder til foie gras-produktion og har en meget stor besætningstæthed med ringe smittebeskyttelse, da ænderne er fritgående på store markområder.

I løbet af december blev der observeret en kraftig spredning af sygdommen både i Landes og i nabodepartementerne, hvor der også er stor andeproduktion. For at forebygge en situation, som man så i 2016-17, hvor man måtte aflive alle andebesætninger i området, blev det den 23. december besluttet at aflive alt fjerkræ beliggende indenfor 1 km radius fra udbruddene og aflivning af alle andebesætninger og fritgående fjerkræ indenfor tre km fra udbruddene.

Der blev i alt rapporteret om 55 udbrud af HPAI i fjerkræbesætninger og fund af 8 inficerede vildfugle.

Sverige

Sverige indberettede den 22. december 2020 et udbrud af HPAI H5N8 i en hobbybesætning beliggende nær Höör i Skåne.

Holland

Holland annoncerede de første fund af HPAI i vildfugle medio oktober. Efterfølgende blev der indtil årsskiftet rapporteret om fund af inficerede vildfugle fra 50 lokaliteter.

Det første udbrud af HPAI H5N8 var den 28. oktober 2020 i en bedsteforældreflok til slagtekyllinger på 35.700 dyr. Dette udbrud var beliggende i Altforst vest for Arnhem. Det var ganske vist inde i landet, men på grund af Hollands topografi må det forventes, at der vil være inficerede vildfugle. Efterfølgende blev der registreret yderligere 8 udbrud i kommercielle fjerkræbesætninger og 9 udbrud i hobbybesætninger. Der viste sig at være et stort sammenfald mellem fund af HPAI i vildfugle og udbruddene i tamfjerkræ.

Polen

Efter forårets udbrudsbølge blev der først påvist nye udbrud af HPAI H5N8 i slutningen af november 2020. Det første udbrud blev rapporteret den 25. november 2020 i en meget stor konsumægbesætning på 940.000 dyr. Efterfølgende blev der registreret yderligere 19 udbrud, hvoraf de 5 var i store besætninger med flere 100.000 dyr. De 16 af udbruddene var i kommercielle besætninger, og heraf var 10 af udbruddene i kalkunbesætninger. Udbruddene var spredt over det meste af landet.

Smittekilden menes at være vildfugle. Der var undersøgt 11 moribunde eller døde vildfugle, men kun fundet HPAI H5N8 i 4 gæs. Endvidere var der undersøgt 412 nedskudte fugle, og ingen af disse var inficeret med HPAI.

Kroatien

Den 21. november 2020 rapporterede de kroatiske veterinærmyndigheder om et udbrud af HPAI H5N8 i en kalkunfarm med 67.000 dyr. Den ramte besætning var beliggende i den nordlige del af landet op mod grænsen til Ungarn.

Irland

I løbet af november og december blev der påvist HPAI H5N8 i 16 vildfugle fordelt over hele Irland. De fleste af vildfuglene var svaner.

Den 10. december 2020 blev der påvist HPAI H5N8 i en lille kalkunbesætning på 127 dyr i en besætning beliggende syd for Dublin. Dyrene udviste klassiske kliniske symptomer.

Norge

Fra udgangen af november til midten af december 2020 rapporterede de norske veterinærmyndigheder om 8 fund af HPAI H5N8 i forskellige vildfugle langs vestkysten. Endvidere fandtes et udbrud i en hobbybesætning i Nærbø syd for Stavanger. En enkelt kalkun blev diagnosticeret med HPAI H5N8, og resten af fuglene i besætningen blev aflivet.

Tyskland

I forbindelse med influenzaovervågning af vildfugle påviste Tyskland i perioden fra oktober til årsskiftet i alt 512 vildfugle med HPAI. De fordelte sig med 95 % af fuglene med H5N8, 3 % med H5N5 og 2 % med H5N3. De fleste af fuglene blev fundet langs Østersø- og Vadehavskysten.

Tyskland rapporterede om i alt 27 udbrud af HPAI i fjerkræbesætninger i 2. halvår af 2020. Det første tilfælde i efterårets udbrud var på øen Öland i Vadehavet, hvor en lille besætning med 68 styk fjerkræ blev ramt. Dette udbrud var i et område, hvor der var fundet store mængder af HPAI-inficerede vildfugle. Mange af udbruddene i Tyskland var lokaliseret til Vadehavs- og Østersøkysten i Slesvig-Holstein og Mechlenburg-Vorpommern, hvor de store mængder inficerede vildfugle blev observeret. I slutningen af december bredte sygdommen sig til en række kalkunbesætninger i området omkring Cloppenburg, Oldenburg og Niedersachsen, som er et af de mest fjerkrætætte områder i Tyskland. Til illustration af dette er mængden af høns ca. 14.000 dyr/km2 og kalkuner 6.500 dyr/km2.

Storbritannien

Storbritannien rapporterede om det første udbrud af HPAI H5N8 i en bedsteforældreflok – avlsdyr for slagtekyllingeproduktionen – på 13.500 dyr den 3. november 2020. Besætningen var beliggende i Frodsham syd for Liverpool. Efterfølgende blev der i løbet af november og december rapporteret om yderligere 14 udbrud i fjerkræ og to udbrud i andre fugle i fangenskab. Udbruddene var jævnt fordelt i hele landet.

Afrikansk svinepest (ASF)

ASF fortsætter med at brede sig i vildsvinebestandene i de baltiske lande fra øst mod vest (Figur 3). Der er dog set et fald i mængden af ASF-inficerede vildsvin i alle de baltiske lande fra 2019 til 2020, hvilket indikerer, at ASF i kombination med vildsvinemanagement er ved at have reduceret bestanden, så smittetrykket er reduceret. I lande som Polen og Ungarn har sygdommen bredt sig til nye områder, hvorfor der er set en kraftig stigning i antallet af inficerede vildsvin. Udviklingen af udbrud fra 2019 til andet halvår 2020 fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Fund af ASF i tam- og vildsvin i de afficerede lande i 2019 og 1. og 2. halvår 2020.

  2019 1. halvår 2020 2. halvår 2020
  Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin
Estland 0 80 0 27 0 42
Letland 1 369 0 141 3 182
Litauen 19 464 1 120 2 112
Polen 48 2477 5 2795 98 1357
Slovakiet 11 27 0 125 17 280
Ungarn 0 1605 0 2970 0 1082
Rumænien 1728 688 316 544 747 366
Bulgarien 44 185 17 340 2 193
Belgien 0 649 0 3 0 2
Grækenland 0 0 1 0 0 0
Tyskland 0 0 0 0 0 403
Total 1851 6544 340 7065 869 4019

Italien

Italien har haft ASF på Sardinien siden 1978, hvor sygdommen blev bragt til øen med cateringaffald fra et afrikansk skib. Sygdommen har siden været endemisk forekommende i vildsvinebestanden og i tamsvinebesætninger.

Den manglende succes med at bekæmpe sygdommen, som ellers skulle være en simpel sag på en ø, skyldes ikke så meget en manglende veterinær indsats – snarere befolkningens kulturelt betingede manglende tillid til og interesse i at samarbejde med myndighederne og en manglende interesse for problemet fra politisk hold.

Selvom der har været krav om registrering af besætninger og anmeldepligt for udbrud af ASF, som foreskrevet i EU-lovgivningen, er det i mange tilfælde ikke sket. Det er først inden for de seneste 3-4 år, at man har fået registreret de fleste svinehold, efter at man fra politisk hold bakkede op om veterinærmyndighederne og fik lavet en samlet ASF-bekæmpelsesplan.

Endvidere har nogle kulturelt betingede traditioner med at opdrætte svin i skovene om sommeren også besværliggjort bekæmpelsen af ASF, idet der har været en kontinuerlig smitteudveksling mellem vild- og tamsvin. Selvom der var forbud mod hold af tamsvin i skovene, blev dette ikke overholdt, og der var i hundredvis af ikke-registrerede små svinehold i skovene, som »sikrede«, at der løbende blev observeret ASF i tamsvineholdene.

I den nye ASF-bekæmpelsesstrategi, der efterhånden har forløbet i en del år, har man fået etableret et samarbejde mellem veterinær- og skovmyndighederne, således at fund af tamsvin i skovene straks registreres, og dyrene bliver aflivet. Dette har givet et gennembrud i bestræbelserne på at få sygdommen udryddet. Man har ikke set udbrud i tamsvinebesætninger siden 12. september 2018. Der har de seneste år også været et intensiveret overvågningsprogram i nedlagte vildsvin, og der blev påvist ASF i 11 inficerede vildsvin i andet halvår af 2020. Der havde ellers ikke været påvist ASF i vildsvin siden 8. april 2019.

Estland

I Estland synes ASF at være nået et endemisk stadium i vildsvinebestanden i hele landet undtagen øen Hiiumaa i Østersøen. I andet halvår af 2020 blev der påvist ASF i 42 undersøgte vildsvin. Fundene hos vildsvin blev fundet spredt i den centrale og nordvestlige del af landet. Der blev ikke påvist udbrud i tamsvinebesætninger.

Letland

Der blev påvist tre udbrud af ASF i tamsvin i juli måned 2020. De tre besætninger var beliggende i Kuldiga-regionen i den vestlige del af Letland. De afficerede besætninger fordelte sig med én baggårdsbesætning med 31 svin, en mellemstor besætning med 1.785 dyr og en stor besætning med 9.779 dyr. ASF har kun været i vildsvinebestanden i Kuldiga-området i et års tid, så en mulig forklaring på udbruddene i området kan være, at man ikke har været tilstrækkelig påpasselig med smittebeskyttelsen, fordi risikoen var relativt ny. Dette på trods af at myndighederne gennemfører besøg i besætningerne to gange om året, hvor smittebeskyttelsen kontrolleres.

Der er i perioden fundet 182 ASF-inficerede vildsvin fordelt over det meste af landet. De fleste fund i vildsvin er i den vestlige del af landet, og det er efterhånden kun det sydvestligste hjørne af landet, der ikke er underlagt restriktioner som følge af ASF.

Litauen

Der har i andet halvår af 2020 været rapporteret om to udbrud af ASF. Den ene besætning var beliggende i den nordøstlige del af landet i Plunge-regionen og den anden i Kaunas-regionen i den centrale del af landet.

Der blev påvist ASF i 112 vildsvin. Sammenlignet med 2019 er der sket en markant reduktion af antallet af ASF-inficerede vildsvin, selvom overvågningsintensiteten ikke er reduceret. Dette skyldes sikkert den kraftige udtynding i vildsvinebestanden forårsaget af flere års viruscirkulation.
I Litauen er sygdommen efterhånden også udbredt i hele landet. Der er blot et lille hjørne ud mod Østersøen, der endnu ikke er underlagt ASF-restriktioner.

Polen

I Polen blev der påvist 98 udbrud af ASF i tamsvinebesætninger i andet halvår af 2020. De fleste af disse var spredt i tre klustre i henholdsvis Lubuskie-regionen mod vest mod Tyskland, Warmińsko-Mazurskie-regionen mod nord op mod grænsen til Kaliningrad og i Lubelskie-regionen mod sydøst mod grænsen til Ukraine. På trods af at ASF har været i Lubelskie-regionen i adskillige år, er der registreret 61 ASF-udbrud i området. Der er umiddelbart ikke nogen forklaring på dette.

Der er påvist et udbrud i en besætning nær Kalisz beliggende i den centrale del af Polen mellem de to udbrudsområder i landet. Dette kan være begyndelsen på, at de to udbrudsområder smelter sammen, og at Polen i værste fald bliver ét stort restriktionsområde.

Der er i andet halvår 2020 fundet 1.357 ASF-inficerede vildsvin, og op mod halvdelen er fundet i det nye udbrudsområde i Lubuskie-regionen i den vestlige del af Polen op til den polsk-tyske grænse.

Slovakiet

I andet halvår 2020 blev der påvist ASF i 17 tamsvinebesætninger i Slovakiet. Udbruddene var i baggårdsbesætninger, der lå tæt ved den ungarske grænse.

Der blev påvist ASF i 280 vildsvin. Det er mere end en fordobling af fundene sammenholdt med første halvår og viser tydeligt, at udbruddet hos vildsvin i Slovakiet er i den epidemiske fase. Spredningen til vildsvinebestanden kom fra Ungarn, og udbruddene lå først tæt ved den ungarsk-slovakiske grænse, men i andet halvår er udbredelsen fortsat mod nord op mod grænsen til Polen.

Fig 4 ASF Tyskland 2020 2

Figur 4. Udbrud af ASF i Tyskland. Inficerede vildsvin er kommet ind fra Polen i tre områder. De to nordligste områder er beliggende i Brandenburg og det sydlige i Sachsen. (Kilde: ADNS, EU Kommissionen).

Tyskland

Selvom Tyskland forsøgte at forebygge indtrængning af ASF-inficerede vildsvin fra Polen ved at opsætte et mere end 300 km langt elektrisk hegn langs den tysk-polske grænse op til risikoområdet, blev ASF påvist i et vildsvin fundet ved Sembten i delstaten Brandenburg den 10. september 2020. Det afficerede vildsvin var fundet dødt. Efterfølgende blev der den 16. september gjort yderligere to fund i et dødt delvist nedbrudt dyr og et nedskudt vildsvin med kliniske symptomer nær Neuzelle tæt ved den polske grænse, cirka 40 km syd for det første fund. Dette tyder på, at infektionen har været i Tyskland i op til et par uger. Den 9. december 2020 blev der gjort et nyt fund af 15 døde vildsvin helt op ad grænsen til Polen nær Görlitz ca. 50 km syd for Neuzelle.

Efterfølgende blev der observeret yderligere spredning i de afficerede områder, og ved årets udgang var der påvist ASF i 403 vildsvin i fire klustre, ét ved Sembten, to ved Neuzelle og ét ved Görlitz.

Ud over de allerede opsatte hegn langs grænsen til Polen har de tyske myndigheder sat store mængder hegn op inde i landet i et forsøg på at inddæmme infektionen (fig. 5).

Fig 5 Hegn DE

Figur 5. Tyskland etablerede et elektrisk hegn langs grænsen til Polen fra Østersøen til grænsen til Tjekkiet for at imødegå ASF-truslen fra polske vildsvin. Hegnet var imidlertid ikke tilstrækkeligt effektivt. Efter at ASF-inficerede vildsvin overskred den tyske grænse, forsøger de tyske myndigheder at afgrænse de inficerede vildsvinebestande ved yderligere hegnsopsætning. Der er indtil nu opsat mere end 400 km hegn. (Kilde: FLI, Bundesforschningsinstitut für Tiergesundheit).

Ungarn

I Ungarn fortsætter infektionen med ASF med at brede sig i vildsvinebestanden med fund af i alt 1.082 ASF-inficerede vildsvin i andet halvår 2020. Det meste af den østlige halvdel af landet er efterhånden totalt afficeret. Op mod 60 % af de afficerede dyr blev fundet i Borsod-Abaúj-Zemplén-regionen i den nordøstlige del af landet op mod grænsen til Slovakiet, men der sker fortsat en spredning mod vest. Det er stadig overraskende, at Ungarn kan undgå udbrud af ASF i baggårdsbesætninger, da ASF cirkulerer i stort set hele vildsvinebestanden i den østlige halvdel af landet. I alle andre lande med udbredt ASF ses specielt udbrud i baggårdsbesætninger.

Rumænien

Antallet af udbrud af ASF hos tamsvin i andet halvår 2020 var i alt 747, hvoraf de fleste var i baggårdsbesætninger. Udbruddene er efterhånden spredt over det meste af landet. Det er det eneste land i EU, hvor man ser flere udbrud i tamsvinebesætninger end fund i vildsvin. Det tyder på en overordentlig dårlig smittebeskyttelse.

I alt blev der i andet halvår af 2020 registreret 366 inficerede vildsvin. Fundene i vildsvin er nu også udbredt til hele landet i modsætning til tidligere, hvor det primært var i den østlige del af landet nær Donaudeltaet.

Bulgarien

I Bulgarien har man i andet halvår af 2020 påvist to udbrud i tamsvinebesætninger. Det ene var i en kommerciel besætning med 554 dyr beliggende i Lovech-regionen i det centrale Bulgarien og det andet i en besætning med 212 Østbalkan-svin beliggende i Shumen-regionen i den nordøstlige del af landet. 14 ud af de 19 registrerede udbrud i tamsvin i 2020 har været i Østbalkan-svin, der af gammel tradition holdes i den nordøstlige del af landet. Opdræt af denne race er meget problematisk, idet den opdrættes ekstensivt. Dyrene bliver holdt i nogle meget primitive skure og indhegninger, og bliver hver dag bragt til skoven med en hyrde for at fouragere. Herved er der stor risiko for kontakt til inficerede vildsvin.

Der er i alt gjort 193 fund af ASF hos vildsvin jævnt fordelt over hele landet.

Belgien

I Belgien er man nået til den afsluttende oprydning efter ASF-udbruddet i vildsvin i det inficerede område i Luxembourg-provinsen på grænsen til Luxembourg og Frankrig. Der er ikke fundet ASF i nedskudte vildsvin siden august 2019. Der er i andet halvår 2020 kun fundet ASF i to mumificerede vildsvinekadavere, der var mere end seks måneder gamle. Der er siden august 2019 fundet seks mumificerede vildsvinekadavere, der viste en svag positiv reaktion for ASF ved PCR, men det var ikke muligt at isolere levende ASF-virus fra prøverne.

Belgien har med en meget effektiv bekæmpelsesindsats som det andet land i EU - Tjekkiet var det første land - formået at udrydde ASF i en vildsvinebestand ved at få indhegnet den inficerede bestand og gennemføre målrettet jagt med udryddelse af vildsvinebestanden inden for indhegningen. Belgien fik med udgangen af 2020 igen status som land fri for ASF.

Grækenland

Der er ikke siden rapporteringen om et udbrud af ASF i en baggårdsbesætning nord for Thessaloniki i februar 2020 rapporteret om yderligere udbrud. Der er ikke påvist infektion i vildsvin i området.

4306345 DVT 10 2021 Figur 35

Figur 6. Udviklingen af BSE i kvæg i EU. De klassiske tilfælde af BSE synes udryddet, mens de atypiske spontane BSE-tilfælde stadig påvises.

Bovin spongiform encephalopati (BSE)

EUs rapportering af BSE-tilfælde i 2020 er endnu ikke udkommet. Ved søgning via andre kilder synes der ikke rapporteret om tilfælde af klassisk BSE i 2020, og der er kun beskrevet et enkelt tilfælde af atypisk BSE fra en ko i Spanien, men det endelige resultat kommer indenfor de nærmeste måneder.

I 2019 blev der heller ikke rapporteret om fund af klassisk BSE, men der blev rapporteret om syv tilfælde af atypisk BSE hos kreaturer, to i Spanien, fire i Frankrig og ét i en ko fra Polen.

Der har, som det fremgår af figur 6, kun været påvist to tilfælde af klassisk BSE i de seneste 5 år, hvilket kraftigt indikerer, at den typiske foderrelaterede BSE-type er ved at været udryddet. Der kan ikke kan være mange dyr tilbage fra før foderforbuddets indførelse i 2001.