Anbefalinger om MRSA-indsatser på vej for slagtekalve, mink og hestehold

MRSA Fødevarestyrelsens overvågning af husdyr-MRSA i 2019 viser forekomster på 10 % og over - ikke bare hos svin, men også hos slagtekalve, heste og mink. På den baggrund er Det Veterinærmedicinske Råd i gang med at udarbejde anbefalinger for mulige MRSA-indsatser i besætningerne.

Kort nyt

Siden 2018 har Fødevarestyrelsen overvåget husdyr-MRSA i produktionsdyr – og i 2019 omfattede overvågningen besætninger med malkekvæg, slagtekalve, opformeringsbesætninger med grise, slagtekyllinger og heste. Derudover er foder på minkfodercentraler undersøgt.

Tabel 1. Resultaterne af husdyr-MRSA-overvågningen i 2019:

Dyreart Antal undersøgte besætninger Husdyr-MRSA-positive besætninger Husdyr-MRSA-negative besætninger Procent positive besætninger
Malkekvæg 131 2 129 2
Slagtekalve 115 11 104 10
Opformering - svin 73 69 4 95
Slagtekyllinger 83 0 83 0
Minkfodercentraler 10 1 9 10
Heste 120 13 107 11

Se rapport om husdyr-MRSA på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Den høje forekomst af husdyr-MRSA i svin på 95 % er ifølge Fødevarestyrelsen forventet og ændrer ikke på anbefalingerne for håndteringen i besætningerne.

De seneste år har vurderingen været, at alle besætninger skal behandles, som om de har husdyr-MRSA, og landbruget er forpligtet til at forebygge spredning til det omgivende samfund. Den 1. januar i år er der således indført krav om, at landbrugets medarbejdere skal gå i bad og skifte tøj, når de forlader staldene.

Den Danske Dyrlægeforening finder det positivt, at man fokuserer indsatsen mod husdyr-MRSA på barrieren mellem stald og omverden, da det mindsker risikoen for at sprede husdyr-MRSA.

Aktionsniveau på 10 %

Formålet med Fødevarestyrelsens overvågning er at følge forekomsten af husdyr-MRSA i produktionsdyr. Resultaterne indgår i Det Veterinærmedicinske Råds arbejde med at vurdere behovet for forebyggende tiltag i landbruget.

Der er fastsat et aktionsniveau på 10 %. Hvis forekomsten i en dyregruppe overstiger 10 % husdyr-MRSA-positive besætninger, skal Rådet komme med anbefalinger til den videre håndtering af problematikken.

Som det fremgår af tabel 1, var 10 % af slagtekalvebesætningerne i 2019 MRSA-positive, for hestehold var tallet 11 %, ligesom der blev fundet husdyr-MRSA i foder fra 10 % af minkfodercentralerne.

Det Veterinærmedicinske Råd arbejder allerede på anbefalinger for mulige indsatser i besætninger med slagtekalve og mink, idet disse områder også tidligere har været over aktionsgrænsen. De nye resultater betyder, at Det Veterinærmedicinske Råd nu også skal komme med anbefalinger om indsatser for hestehold.

Stikprøver i besætninger med slagtekyllinger viste ingen fund af husdyr-MRSA, mens der i malkekvæg blev fundet husdyr-MRSA i 2 % af besætningerne.

Overvågningen af husdyr-MRSA indgår også i sundhedsmyndighedernes vurdering af risikogrupper blandt personer, der arbejder med bestemte dyrearter.

Anbefalinger til dyrlæger

Mange dyrlæger oplever spørgsmål og tvivl om retningslinjer ved kontakt til sundhedsvæsnet. I mange situationer bliver dyrlægen også brugt som rådgiver for landmænd og ansatte, der har spørgsmål til håndtering i sundhedsvæsenet. Statens Serum Institut har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger i forhold til husdyr-MRSA.

Se anbefalingerne på ddd.dk

Kilde: FVST, ddd.dk