Abortundersøgelserne er en vigtig del af zoonoseovervågningen

Notits

Det er stadig muligt at få undersøgt abortmateriale fra køer, får og geder hos DK-VET. Abortundersøgelserne er financieret af Fødevarestyrelsen (FVST) og indgår som en vigtig del af overvågningen for brucellose og andre abortrelaterede patogener. Bortset fra tilvalgsanalyser er det derfor muligt at få abortmateriale undersøgt uden analyseomkostninger for indsender.

Ud over at abortundersøgelserne er en vigtig del af overvågningen for brucellose, bidrager ordningen til overvågning af en række andre agens, som kan være årsag til abort – hvoraf flere er zoonotiske. Undersøgelserne kan også bidrage til at opdage nye (emerging) abortårsager.

I 2022 var der stigende tendens i antallet af indsendelser, men i år har antallet af modtagne aborter desværre været markant lavere end målsætningen. Ved optælling i maj er der kun modtaget 14 abortindsendelser – til sammenligning blev der i 2022 modtaget materiale fra 70 aborter (kvæg og får). Selvom det siden 2022 har været muligt at indsende abortmateriale fra får og ged, er der kun modtaget materiale fra få besætninger. Det er væsentligt for opretholdelse af abortovervågningen, at
praktiserende dyrlæger og dyreejere kender til og benytter sig af ordningen.

Kvaliteten af materialet er afgørende for undersøgelserne

Det er nødvendigt grundlag for en succesfuld abortundersøgelse, at det materiale, som indsamles, er af god kvalitet. Indsendelsen til laboratoriet skal omfatte abortmateriale af:

  • Hele fostre, om muligt hele placenta eller stykker heraf (med kotyledoner) og en ustabiliseret blodprøve fra moderdyret. Abortmateriale er letfordærveligt og skal hurtigt på køl eller fryses ned, inden afsendelse til laboratoriet.

For at sikre det rette materiale til undersøgelsen er det afgørende, at medarbejderne i besætningen, der til dagligt håndterer dyerne, er oplyst om, hvilket prøvemateriale der skal sikres, og hvordan det skal opbevares. Her spiller de praktiserende dyrlæger en vigtig rolle i forhold til at bringe information om
abortundersøgelserne ud til besætningerne.

Billede Sektionstuen

Figur 1. Abortmateriale skal om muligt omfatte en blodprøve fra moderdyret, et intakt foster og et stykke placenta med kotelydoner. Er materialet ikke komplet, vil det begrænse, hvilke undersøgelser der kan udføres og forringe muligheden for at bestemme abortårsagen.

© DK-VET
Abortindsendelse © DK-VET

Overvågningen kan afsløre kendte og nye abortårsager

En lang række af patogener – inklusive flere zoonotiske agens – kan være årsag til aborter hos drøvtyggere. Med henblik på at undersøge årsagen til abort udføres et specifikt panel af analyser, som omfatter de mest almindelige abortårsager. I hovedparten (60-70 %) af de sager, der er modtaget i 2021-2022, har det været muligt på baggrund af de patologiske og mikrobiologiske undersøgelser at identificere en årsag til aborten. I kun to af disse var der tale om en ikke-infektiøs årsag/misdannelse.

Blandt påviste årsager til abort hos kvæg er neosporose, listeriose, salmonellose, necrobacillose samt infektion med Staphylococcus aureus og Trueperella pyogenes. De hyppigst påviste abortårsager hos ged er toxoplasmose, listeriose samt infektion med Campylobacter jejuni og kolibakterier. Af de resterende sager har det ofte været muligt på baggrund af den patologiske undersøgelse at få en indikation af årsagen, fx ved påvisning af placentitis, men uden at specifikke agens kunne relateres dertil. Dette kan skyldes materialets tilstand og overvækst med ikke-patogene agens. Kun i relativt få sager er der ingen patologiske eller mikrobiologiske fund, der kunne relateres til årsagen. Der kan i disse tilfælde fx være tale om abortårsager relateret til moderdyret, som ikke afspejler sig i det indsendte
materiale.

Du kan læste mere om abortundersøgelserne på https://www.vetssi.dk/analyseoversigt/k/9305.

Vedrørende indsendelse af abortmateriale, kontakt patologivagten: 9350 9280 mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.00-15.00. Ikke hastende henvendelser kan rettes til: kupat@sund.ku.dk.

Kontaktperson - obduktion og patologi: Anne Sofie Hammer, Patologivagten KU: hammer@sund.ku.dk

Kontaktperson - mikrobiologi: Øystein Angen, SSI: YSAN@ssi.dk