Negativ hovbensvinkel på bagben på hest

Heste Negativ hovbensvinkel på bagben er hyppigt forekommende, men tilstanden har først de senere år fået bevågenhed, hvilket har ført til interessante iagttagelser, men afslører også endnu uafklarede faktorer og sammenhænge.

Hovbensvinkel © Susanne Albæk Kolding
Indblik

Lang tå og lav dragt/underløbne dragter er en velkendt hovkonformation på forben - men ses også i stor udstrækning på bagben potentielt samtidig med en negativ hovbensvinkel, hvilket indledningsvist har fået bevågenhed i et studie fra 2019 af Pezzanite et al.24.

Hovbensvinklen betegnes på forskellig vis i litteraturen såsom »the plantar angle of the distal phalanx«24 og »solar angle of the distal phalanx«26 og måles som vinklen, der dannes mellem hovbenets underside og det horisontale underlag. Normalområdet for hovbensvinklen på bagben findes beliggende mellem 2° og 10°21.

Den negative hovbensvinkel kan også betegnes »reverse rotation«7. Tidligere negligering af dette fænomen skyldes eventuelt, at man på bagben ikke oplever den samme forekomst af lidelser bagtil i hoven, som man gør på forben på grund af forskellen i biomekanikken mellem for- og baghove med en højere belastning af de distale dele på forben i forhold til bagben2. Hvor forhoven primært har en stødabsorberende biomekanisk funktion14, findes baghovens primære funktion i højere grad relateret til afsæt og afskub, hvilket mindsker forekomsten af interne hovlidelser på bagben20, men potentielt kompenseres der for den negative hovbensvinkel mere proksimalt i benet6. En negativ hovbensvinkel forårsager en konstant hyperekstension af hovleddet med et deraf følgende vedvarende træk i den dybe bøjesene og i de plantare strukturer, som også belastes under overrulning7.

Nedsat præstation og ændret positur

Et ældre studie fandt en sammenhæng mellem en lang tå på bagben og smerter i gluteusmuskulaturen hos heste med nedsat præstation – studiet viste, at en korrektion af den negative hovbensvinkel fjernede gluteussmerterne18. Men studiet noterede ikke, hvorvidt hestene var halte, men beskrev blot symptomer som modstand under rytter, stiv og uregelmæssig bevægelse samt manglende bagbensaktion. Studiet fandt også, at heste med smerter i gluteusmuskulaturen og en konformation med lang tå og lave dragter på bagbenene positionerede sig med understillede bagben. En indtaget analgetisk positur i hvile kan ifølge forfatterne potentielt føre til en ændret vægtfordeling i hoven og en deraf følgende ændret hovvækst, men forfatterne kan ikke via studiet afgøre, hvad der kommer først.

En ændret positur er også fundet hos heste med osteoartritis (OA) i glideleddene i hasen (spat), hvor det ses, at »the point of zero moment« (PZM) i baghovene ligger mere plantart og lateralt end hos heste uden spat, hvor denne position netop indtages for at aflaste den mediale smertefulde del af tarsus i forbindelse med spat27.

Understillet bagbenspositur kan også observeres hos heste med gaffelbåndsdesmopati på bagben11. På forben er tidligere beskrevet progredierende kollaps af dragten med deraf følgende nedsat præstation og med betegnelsen »negative palmar angle syndrome«10. I relation til bagben er det postuleret, at en negativ hovbensvinkel kan forårsage ømheder mere proksimalt på benet6, men evidens herfor har manglet.

Billede Negativ Hovbensvinkel M Streger 021222

Røntgenbillede af en baghov med en 16 grader negativ hovbensvinkel.

© Susanne Albæk Kolding

Negativ hovbensvinkel og halthed

Hovform, hovbalance og disse faktorers sammenhæng med underpræstation, halthed og holdbarhed i sporten er et vedvarende fokusområde, og netop med dette afsæt så man i et amerikansk studie fra 2019 på, hvorvidt der var en sammenhæng mellem bagbenshalthed og hovbensvinklen på bagben24. Studiet inkluderede 80 heste med bagbenshalthed, der var diagnosticeret via anlæggelse af blokader samt 80 rengående heste, der fungerede som kontrolgruppe. Her fandt man via optagelse af røntgenbilleder, at hovbensvinklen var statistisk signifikant mindre i gruppen med halte heste i forhold til kontrolgruppen.

Yderligere så man, at hovbensvinklen var statistisk signifikant mindre hos heste med halthed relateret til glideleddene og subtarsale smerter sammenlignet med heste med halthed relateret til bagknæet og distale strukturer. Man definerede en negativ til neutral hovbensvinkel som værende < 2° og en positiv hovbensvinkel som værende ≥ 2° på baggrund af en tidligere definering af en normal plantar hovbensvinkel på bagben beliggende på 2-10°21. Studiet vurderede hovbensvinklen på det halte bagben i tilfælde af unilateral bagbenshalthed og hovbensvinklen på begge bagben i tilfælde af bilateral bagbenshalthed24. Studiets fund er i tråd med et ældre studie fra 2006, hvor man ved anlæggelse af kiler på bagben viste en statistisk signifikant ændring af ledvinklen og »Range Of Motion« (ROM) i hovled, kodeled og haseled23, hvilket bekræfter en effekt af den dorsoplantare hovbalance på øvre led op til og med hasen.

På forben er tidligere foreslået, at en konformation med lang tå og lav dragt er prædisponerende for gaffelbåndsdesmitis5, men dette er ikke tidligere eftervist, hverken på forben eller bagben, men understøttes nu på bagben af studiet af Pezzanite et al. (2019)24. Forfatterne pointerer dog, at det endnu er uvist, i hvilken rækkefølge bagbenshalthed og en negativ hovbensvinkel opstår, samt hvor lang tid det tager at udvikle en negativ hovbensvinkel24. Anden kilde har også foreslået sammenhæng mellem lang tå og lav dragt på bagben og henholdsvis skader i gaffelbånd og kodeled19.

Et efterfølgende studie fra 2020 af en anden forskergruppe så ligeledes på sammenhængen mellem hovbensvinklen på bagben og bagbenshaltheder7. Studiet kategoriserede røntgenbilleder af hver baghov i en af tre grupper: Negativ (≤ -1.0°), flad (-1.0°< >+1.0°) eller positiv hovbensvinkel (≥+1.0°). Dernæst lagde man de to vinkler fra hvert bagben sammen og beregnede derudfra en samlet hovbensvinkel for bagbenene.

Studiet fandt, at heste med bagbenshalthed og bagsko havde en mindre hovbensvinkel end heste med bagbenshalthed, der gik uden bagsko, hvilket indikerer, at det at gå uden bagsko måske virker beskyttende i forhold til at udvikle en negativ hovbensvinkel. Her oplyser forfatterne, at man skal overveje om ukorrekt beslagsmedearbejde kan forårsage en negativ hovbensvinkel.

Yderligere fandt man, at gruppen af heste med bagbenshalthed havde statistisk signifikant større forekomst af negativ hovbensvinkel på bagbenene end kontrolgruppen, hvor halthed relateret til bagknæet var den hyppigst forekommende halthed (59 %) efterfulgt af halthed relateret til glideleddene i hasen samt proksimale gaffelbånd.

Sammenhæng mellem en negativ hovbensvinkel og halthed relateret til bagknæet afviger fra fundene af tidligere, omtalte Pezzanite et al.24. Forfatterne selv foreslår, at denne forskel på de to studier skyldes forskelligheder i populationerne af heste, hvor Pezzanite et al. så på en blandet population med en overvægt af Western heste24 og Clements et al. så på en blandet population med en overvægt af fuldblodsheste7.

Et særligt kritikpunkt i studiet af Clements et al. er anlæggelsen af bagknæblokader i det mediale femorotibial led med 30-35 ml med kontrol af blokaden efter 30 minutter, hvor der kun er anlagt op til en ringblok over koden inden bagknæblokaden7. I denne situation er det velkendt, at en bagknæblokade potentielt kan diffundere og bedøve mere distale strukturer25. Da der i studiet kun er anlagt blokader til over koden, ville både tarsal og subtarsal patologi potentielt kunne overses. Forfatterne selv adresserer kun denne problematik i relation til tåregionen7. Forfatterne foreslår yderligere, at den høje andel af heste med bagbenshalthed relateret til bagknæet kan skyldes, at mange midaldrende motions- og amatørkonkurrenceheste var inkluderet i studiet. Og de pointerer, at halthed relateret til bagknæet kun udgjorde en mindre andel af bagbensdiagnoserne i studiet.

Et andet kritikpunkt af studiet er, at målingerne af hovbensvinklen på bagbenene blev lagt sammen, idet det er velkendt, at der kan være stor forskel på hovbensvinklen mellem bagbenene parvist. Både studiet af Clements et al.7 og studiet af Pezzanite et al.24 er baseret på subjektiv og ikke objektiv halthedsvurdering.

Hvordan en negativ hovbensvinkel på bagben skal adresseres og korrigeres, er fortsat debatteret blandt dyrlæger og beslagsmede7 og ligger udenfor denne artikel.

Fund relateret til osseøse strukturer og bløddele

Et studie fra 2019 sammenholdt tilstedeværelsen af en negativ hovbensvinkel på røntgen med scintigrafisk optag indikerende subkondral knoglebeskadigelse palmart/plantart i metacarpal/-tarsal kondylerne på galopheste (n = 359)26. Hovbensvinklen blev klassificeret som positiv (>0°), neutral (0°) eller negativ (<0°). Forfatterne fandt, at en neutral eller negativ hovbensvinkel på forben og en negativ hovbensvinkel på bagben var relateret til øget scintigrafisk optag palmart/plantart i metacarpal/-tarsal kondylerne26. Det er netop i højt tempo hos løbsheste, at man finder den maksimale belastning af de palmare/plantare metacarpal/-tarsal kondyler i gennemtrædningsfasen, hvor kodeleddet er i dyb ekstension13.

Forfatterne fandt yderligere, at de heste, der havde præsteret bedst op til undersøgelsen, var mere tilbøjelige til at have en neutral eller negativ hovbensvinkel på forben, en negativ hovbensvinkel på bagben samt et øget scintigrafisk optag som før beskevet26. Det var overraskende, at der fandtes en relation mellem negativ hovbensvinkel og god præstation. Forfatterne foreslår selv, at dette eventuelt kan relateres til, at de bedst præsterende heste er i arbejde i længere tid, hvormed der er længere tid til, at hovbensvinklen kan ændres med beslagsmedearbejde, miljøpåvirkning og arbejdsmængde, som alle er faktorer, der menes potentielt at kunne påvirke hovbensvinklen12,17,22, hvilket forfatterne finder mere sandsynligt, end at en negativ hovbensvinkel skal ses som en fordel for præstation26.

Risikoen for katastrofisk gaffelbåndsnedbrud på forben er fundet 6,75 gange større med en tydelig negativ hovbensvinkel hos californiske galopheste15, og hos galopheste i Oklahoma er fundet, at svært underløbne dragter er en statistisk signifikant risikofaktor for gaffelbåndsnedbrud på forben3. Mordax isat i tåen, der på fast underlag giver en mere negativ palmar/plantar hovvinkel, har ligeledes vist øget forekomst af katastrofisk gaffelbåndsnedbrud og metacarpal-/metatarsalkondyl-frakturer15,16.

Grundet hovmekanismen er dragten mere disponeret for slitage end tåen, og der kan måles mere belastning i dragtregionen i hoven med lang tå og lav dragt i forhold til den optimale hovform4. Og hestens alder er en faktor, der influerer på hovkonformationen, således har man på galopheste fundet en udvikling hen mod lang tå og lave dragter hos 2-3 års galopheste holdt op mod yngre galopheste1. Før omtalte studie var baseret på galopheste med nedsat præstation, hvormed man ikke ved, hvorledes en velfungerende population af galopheste ville se ud i forhold til scintigrafioptag og hovbensvinkel26.

Yderligere verificerede studiet ikke, hvorvidt det beskrevne scintigrafiske optag var relateret til halthed. Men forfatternes ræsonnement er, at den negative hovbensvinkel ændrer på belastningen i kodeleddet og dermed netop øger forekomsten af skader i kodeleddet.

På forben er fundet en omvendt sammenhæng mellem hovbensvinklen og den kraft, hvormed den dybe bøjesene påvirker hovsenebenet9, og man har hos heste med skader i hovsenebensregionen eller i den dybe bøjesene fundet en mindre hovbensvinkel sammenlignet med heste med andre skader i hovregionen8.

Konklusion

En negativ hovbensvinkel er hyppigt forekommende på bagben, men har først indenfor de senere år fået betydelig opmærksomhed forskningsmæssigt. Studier har således fundet en negativ hovbensvinkel på bagben relateret til ømhed i gluteusmuskulaturen, til haltheder forårsaget af smerter i glideleddene og subtarsale smerter, til haltheder forårsaget af smerter i bagknæet, til øget scintigrafioptag i de metatarsale kondyler samt til gaffelbåndsnedbrud på galopheste. Det står endnu ikke klart, hvorfor eller hvorledes en negativ hovbensvinkel på bagben udvikles, samt hvorvidt disse forskellige kliniske fund forårsager den negative hovbensvinkel eller vice versa. Hvordan en negativ hovbensvinkel på bagben adresseres beskærings- og beslagmæssigt, ligger udenfor herværende artikel.

Denne artikel er del af

DVT årgang 2022 nr. 11