»Det giver bare rigtig meget mere mening at samarbejde med Pharmadanmark«

Sekretariat Hovedbestyrelsen har taget et vigtigt skridt i retning mod fremtidens Dyrlægeforening med det nye sekretariatsfællesskab med Pharmadanmark. Målet er at skabe en stærkere stemme, flere medlemsfordele og lavere kontingent på sigt.

Samarbejde
Interview

Den seneste medlemsundersøgelse fra 2019 var den, der satte gang i det hele, og som nu er årsag til, at Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark 1. september samler kræfterne i det nye sekretariatsfællesskab – Veterinær og Life Science Danmark (VLS).

Undersøgelsen viste, at medlemmerne ville have mere synlig værdi af deres medlemskab særligt med streg under dér, hvor DDD gør en forskel samt udbyttet af medlemskabet. Og det var afsættet til, at hovedbestyrelsen gravede sig ind til kerne af foreningen og gentænkte dens udviklingsmuligheder, og hvad der skal drive Dyrlægeforeningen frem.

Som bekendt resulterede det i en ny grundfortælling og fem udviklingspunkter, der er sat som pejlemærker for arbejdet i foreningen, fortæller DDDs formand, Hanne Knude Palshof.

Hun forklarer, at et mål blandt andet det er, at DDD skal favne bredere i et One Health-perspektiv og lægge flere kræfter her.

- Vi skal sørge for at være der mere for de dyrlæger, der arbejder inden for hele life science-området. Det betyder, at vi skal skifte vores fokus fra det meget kliniske over til de mange dyrlæger, der arbejder inden for alle mulige andre områder. Det er en udvikling, der har været langsomt undervejs, og som vi nu er i gang med at tilpasse arbejdet i foreningen, siger Hanne Knude Palshof.

Kursændringen var også den, der sporede hovedbestyrelsen ind på samarbejdet med Pharmadanmark.

- I et One Health-perspektiv vil det være godt at være sammen med nogle, hvor vi sammen kan dele tanker om menneskers og dyrs sundhed og gøre vores stemme stærkere i fællesskab. Der er ingen tvivl om, at da vi etablerede sekretariatsfællesskabet med JA og DSL (tidligere Jordbrugsakademikerne og Danske Skov- og Landskabsingeniører, -red.), var det dét rigtige at gøre. Fællesskabet var forankret i uddannelserne på Landbohøjskolen, men nu er vi forankret i KU SUND – det er her, hvor alle vores kandidater kommer fra. Vi ser mange flere fællesnævnere sammen med de øvrige sundhedsvidenskabelige uddannelser på KU SUND, og derfor giver det bare rigtig meget mere mening at være sammen med Pharmadanmark, understreger Hanne Knude Palshof og lægger også vægt på, at JA, DSL og DDD er gået fra hinanden i fin fordragelighed.

Medicin og algoritmer

Udover de tilsvarende økonomiske driftsmæssige gevinster, som DDD hidtil har draget fordel af i sekretariatsfællesskabet med JA og DSL,er
det tanken, at samarbejdet med Pharmadanmark skal åbne nye døre til gavn for medlemmerne.

- Jeg håber, at vi kan bruge hinanden mere, fordi vi fagligt kommer til at ligge tættere på hinanden, end vi egentlig har gjort med JA og DSL. Vi vil sammen kunne være med til at påvirke meningsdannelsen i Danmark og få stærkere politisk indflydelse i et One Health-perspektiv, når vi har en større organisation bag os. Og det er en organisation, der vil noget af det samme som os, siger Hanne Knude Palshof og understreger, at selvom både DDD og Pharmadanmark vedbliver med at være to selvstændige organisationen, ser hun en styrke i, at de to foreninger sammen kan være med til at sætte en dagsorden fagpolitisk.

- Sammen vil vi være en mere vægtig stemme inden for hele One Health-området. Vi vil forhåbentligt få nemmere ved at få politikere til at se og høre på os, når vi sætter vigtige emner på dagsordenen og fx laver fælles konferencer. Det betyder, at vi i højere grad kan være med til at præge den politiske debat.

Ifølge DDD-formanden omfatter den fælles dagsorden blandt andet antibiotikaproblematikker, udvikling af vacciner og tilgængelighed af medicin, herunder en receptserver og at man kan få medicin i de rigtige pakninger og undgå medicinspild.

- Så er der hele feltet med udviklingen af algoritmer – fx hvordan ser fremtiden ud med telemedicin? Min hund er syg, jeg oploader et foto, indtaster nogle oplysninger, og så får jeg en recept på medicinen. Vi taler om fremtidsscenarier, der ikke ligger langt ude i tiden. De fremskridt og muligheder vi ser inden for det humane område, vil også bevæge sig over til det veterinære felt, fordi vi ved, at computere kan tænke mange flere ting end os andre. Det er en udvikling, der er superspændende at arbejde videre med.

HB August 2021 2

Dyrlægeforeningen og Pharmadanmark bibeholde hver sin politiske ledelse, men det nye fællesskab vil samtidig markere begyndelsen på en ny æra, hvor begge foreninger på den store klinge vil arbejde tættere sammen om flere fælles dagsordener. Her ses DDDs hovedbestyrelse med (øverst fra venstre): Ida Thøfner, Mikkel Markussen, Mette Rørbæk Gantzhorn, Jens Just Knudsen, Helle Slot, John Haugegaard, Ida Tingman Møller, Hanne Knude Palshof, Christine Fossing og Ginnie Holmes Hørning. (Anders Permin mangler på billedet).

© Pia Rindom

Et løft til de privatansatte

Formand for Ansatte Dyrlægers Organisation ser også store muligheder i, hvad det nye samarbejde med Pharmadanmark kan afføde og vil komme til gavn for medlemmerne.
- Jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan udvikle mulighederne for ansatte på det private arbejdsmarked. Vi har mange fælles indsatspunkter, hvor vi sammen kan løfte niveauet for fx forskningsansættelser og jobmuligheder i den private sektor.

Rigtig mange af vores medlemmer bevæger sig ud og ind af klinisk praksis og skifter til et job måske i life science eller Fødevarestyrelsen – og i hele denne her rejse kommer vi forhåbentlig til at servicere medlemmerne bedre.

Ida Tingman Møller ser blandt andet en stor styrke i, at de to fagforeninger begge har medlemmer med en stærk fagidentitet.

- Det betyder, at vi ikke bare kan læne os tilbage og tilbyde en standardvarer fra de nederste hylder. Vi skal levere skræddersyede tilbud, der møder vores medlemmer, der hvor de er. Og det kan vi. Og vi kan inspirere hinanden til, hvordan det kan gøres endnu bedre, siger Ida Tingman Møller og tilføjer:

- Forskning i antibiotikaresistens er fx relevant for begge vores medlemsgrupper og taler lige ind i One Health-perspektivet. Hvilken medicin, vi bruger, og hvordan vi bruger den, er afgørende for at mindske medicinspild, og vi har mange fællesnævnere i det spor. Derudover har vi begge en stor interesse i at fremme forskning inden for, hvordan vi sikrer den mest optimale behandling af både dyr og mennesker.

Lavere kontingent på sigt

DDD-formanden sætter også sin lid til, at VLS kan afføde flere kontante medlemsfordele og højne standarden for it-løsninger og dermed servicere medlemmerne bedre.

- Vi har et ønske om at have en større tilgængelighed. Det behøver ikke at være en fysisk tilgængelighed, det kan også være mere tilstedeværelse online, hvor vi skal kunne tilbyde de redskaber, medlemmerne har brug. Det kan fx være digitale karriereværktøjer, som kan være en vejviser til, hvordan man planlægger og kommer videre i sin karriere, siger Hanne Knude Palshof og henviser til, at udvikling af it-systemer er dyrt, og det kræver, at man er sammen med nogle andre for at kunne håndtere det, men også gøre det billigere.

- Det er vores helt klare hensigt at kunne minimere kontingentet og kunne bevare samme service og tilbud. Det må ikke blive dyrere – det er vores kongstanke. Og VLS er et skridt til at sadle om og gøre det billigere.

Sammen vil vi være en mere vægtig stemme inden for hele One Health-området.

Mulighed for stærkere arbejdsgiverorganisation
Ligesom i det hidtidige sekretariatsfællesskab med JA og DSL bliver Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening en lille enhed i det store fællesskab. Og selvom Pharmadanmark er en mere traditionel fagforening end DDD, frygter DAs formand, Mikkel Markussen på ingen måde, at det stiller lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden ulige.

- Tværtimod er det godt, at DDDs traditionelle enhedsforening kan fortsætte i de nye moderniserede rammer. Samtidig er jeg overbevist om, at det vil højne kvalitet og service, når vi rykker med i et mere moderne og forhåbentlig mere effektivt sekretariatsfællesskab. Vi tror faktisk helt oprigtigt på, at vi efter en indkøringsfase vil kunne levere bedre service til en lavere pris. Men lad mig understrege, at vi først satser på at højne servicen og først derefter søger besparelserne.

- Samtidig ser jeg et potentiale for synergi med Pharmadanmarks mindretal af selvstændige, som foreningen hidtil har haft vanskeligt ved at favne. DA er i dag jævnfør vores egne vedtægter arbejdsgiverforening for klinisk praksis, men det kunne måske give mening, hvis vi også kunne organisere og rådgive iværksættere og entreprenører inden for life science-området. Dette efterspørges allerede i DDD, og med nye legekammerater fra Pharmadanmark får disse tanker måske ekstra luft under vingerne i de kommende år, siger Mikkel Markussen.

Stadig et arbejde med One Health

Alt i alt tegner samarbejdet med Pharmadanmark en lys fremtid. Men samtidig er det svært at se bort fra, at der er lav søgning på One Health-differentieringen på veterinæruddannelsen. Hvad betyder det for DDDs satsning?

- Jeg tror, det langt hen ad vejen bunder i uvidenhed om jobmulighederne inden for området. Og jeg tror, det er en manglende oplysning blandt de studerende om, hvilke spændende jobs der er inden for området, siger Hanne Knude Palshof og tilføjer, at dyrlægejobs i Fødevarestyrelsen er inkluderet i One Health-begrebet, fordi man beskæftiger sig med fødevaresikkerhed i kæden fra jord til bord.

- Der ligger en opgave både for os, KU SUND og arbejdspladser som fx Fødevarestyrelsen at arbejde på at synliggøre jobmuligheder inden for One Health-området og ikke mindst samarbejdsmulighederne med andre faggrupper. Det vil også kunne vise de studerende, hvor spændende det er at være fx i fødevarekontrollen.

- Vi skal indstille os på, at vores kommende kolleger skifter job. De skifter branche langt hurtigere, end mange af os andre har gjort. De bevæger sig ind og ud af life science, praksis og alle mulige andre steder. Og det skal vi som forening være klar til at hjælpe dem med – uanset hvor de er henne i deres arbejdsliv. 

—————

Hvilke muligheder ser du, det nye samarbejde med Pharmadanmark kan afføde og vil komme til gavn for medlemmerne?

Mette Rørbæk Gantzhorn, formand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF):
- I det nye sekretariatsfællesskab kommer DDD til at arbejde tæt sammen med Pharmadanmark - en forening, som rummer mange medlemmer, der som DDDs og herunder også FDFs arbejder for sundhed for mennesker og dyr, ansvarlig brug af (veterinære) lægemidler og meget mere. Derudover kender Pharmadanmark og en del af deres medlemmer også til udfordringerne med at arbejde i en politisk styret organisation, hvor det kan være en kunst at forene faglighed og politiske ønsker. Jeg er overbevist om, at DDD og Pharmadanmark ved sparring på tværs af de to foreninger – igennem sekretariatsfællesskabet – vil kunne opnå en synergi, hver især blive mere synlige i debatten og derved opnå bedre gennemslagskraft både politisk og for den brede befolkning.

Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg (FK):
- For Faggruppe Kvægs medlemmer vil det nye samarbejde have begrænset betydning rent politisk, men det vil især betyde en bedre sekretariatsbetjening og bedre kommunikation, hvor vi møder vores medlemmer på de platforme, de normalvis interagerer. Jeg ser også en styrke i, at gamle rutiner bliver brudt i forbindelse med, at vi får en ny ledelse. Det er også en fordel, at der bliver flere medarbejdere i det nye sekretariatsfællesskab, som arbejder med samme områder, og derved kan der opstå synergier til gavn for medlemmerne. Sammen med Pharmadanmark har vi bedre muligheder for at få indflydelse, når vi kommunikerer til politikere, fordi samarbejdet vil være en større spiller, som har bedre chance for indflydelse. Begge foreninger arbejder med zoonoseproblematikker og antibiotikaresistens, hvorfor der selvfølgelig vil opstå en synergieffekt fx i form af flere kurser/webinarer om emnet.

John Haugegaard, formand for Faggruppe Svin (FS):
- Selvom det giver lidt rystelser i enhver organisation, når der gennemføres betydende ændringer, er det en god anledning til at »ryste posen« og få kigget på de forskellige procedurer. To nye samarbejdspartnere giver altid en mulighed for at kombinere det bedste fra to verdener. I et One-Health perspektiv er der så afgjort store muligheder i at styrke samarbejdet med life-science sektoren, som i stor udstrækning udvikler, leverer og administrerer de løsninger, som vi I klinisk praksis er så afhængige af. Virkeligheden har jo også vist, at dyrlæger jobmæssigt trygt skifter mellem den kliniske del og den del, som life-science repræsenterer. Jeg ser frem til at have tættere kontakt til life-science sektoren og udvikle One-health i dette samarbejde.

Christine Fossing, formand for Faggruppe Familiedyr (FF):
- Faggruppe Familiedyr ser frem til det nye samarbejde med Pharmadanmark. Vi forventer en stram og entydig ledelse med bedre mulighed for indflydelse fra vores medlemmer.

Ginnie Holmes Hørning, formand for Faggruppe Heste (FH):
- Faggruppe Hest ser muligheden for et styrket sekretariatsfællesskab med forventning om en dygtig ledelse. Fællesskabet vil fagligt repræsenter flere dyrlægers jobsituation anno 2021 særligt indenfor life science. Det kan fagligt give sparring på en række områder og fagpolitisk større tyngde.

Anders Permin, formand for Faggruppe Biomedicin (FB):
- Faggruppe Biomedicin ser mange fordele i at samarbejde med Pharmadanmark. Faggruppens medlemmer har stort set samme baggrund og jobområde. Dermed vil der være fordele på forhandlinger på fx lønområdet. Dernæst vil der være en række faglige arrangementer, som vil kunne holdes i fællesskab indenfor life science i bred forstand. Vi vil også kunne gå til politikerne med en større stemme og være med til at påvirke life science-strategier fremover.