Tag et titeltjek

Specialisering En dyrlæge er ikke længere »bare« en dyrlæge. I takt med at vi kontinuerligt efteruddanner og specialiserer os, er det også vigtigt, at vi formår at kommunikere vores færdigheder klart og korrekt.

FB DDD Profil
Nyhed

Specialist og specialdyrlæge

Visse stillingsbetegnelser er beskyttede ved særskilt lov. Det gælder fx advokat, læge, psykolog og dyrlæge. I dyrlægelovens § 7 fastsættes desuden, at »… tilladelse til at betegne sig som specialist meddeles af ministeren…« og i bekendtgørelsen om specialdyrlæger § 1 fastsættes, at »Fødevarestyrelsen kan meddele en autoriseret dyrlæge tilladelse til at betegne sig som specialdyrlæge« inden for angivne veterinære specialeområder, der fremgår af bekendtgørelsen.

Der er derfor ingen tvivl om, at dyrlæger, der ikke opfylder kriterierne, forbryder sig mod lovgivningen, hvis dyrlægen betegner sig specialist eller specialdyrlæge.

Øvrige anvendte betegnelser

Imidlertid vil man opdage, at mange dyrlæger præsenterer sig selv som »dyrlæge med speciale i…« eller »specialiseret i…« eller »ekspert i…« på klinikkens hjemmeside. Mulighederne er mange for den kreative. Det er for så vidt i orden under hensyn til, at markedsføringslovens § 3 overholdes. Heri fremgår nemlig, at »Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet«.

I praksis fortolkes det således, at betegner en dyrlæge sig som fx »specialiseret i…« skal denne dyrlæge på forlangende kunne fremvise dokumentation, der berettiger, at man besidder særlig viden om området, som en forbruger ikke kan forvente, at alle dyrlæger har.

Det fremgår af § 1 stk. 3, der fastsætter, at »Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres«. Det er altså ikke tilladt at vildlede forbrugerne eller annoncere på en sådan måde, at forbrugeren får det indtryk, at man »er mere«, end man egentlig har papir på. Hvilken grad af efteruddannelse, der er fyldestgørende, vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Hvad mener Dyrlægeforeningen?

Inden for Dyrlægeforeningens egne rammer har der været et behov for at forholde sig til emnet i Etisk kodeks. Etisk Kodeks er vedtaget af hovedbestyrelsen i DDD og revideret senest i 2014. Medlemmer af DDD skal efterleve retningslinjerne i praksis, og man har mulighed for at henvende sig til Etisk Udvalg, hvis man mener, at kolleger overtræder Etisk Kodeks.

Etisk Kodeks forholder sig bl.a. til annoncering på følgende måde: »Ved annoncering skal man være opmærksom på reglerne i markedsføringsloven. Man må således ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet«, hvilket referer direkte tilbage til ovenstående afsnit om »rigtighed« og »dokumentationskrav«.

Hvem må hvad?

Fødevarestyrelsen er den myndighed, der sidder endeligt med svarene i forhold til omtalte lovgivning. Dyrlægeforeningen har derfor spurgt præcist ind til, hvordan vi skal forholde os til området. I svaret fra Fødevarestyrelsen fremgår det, at: »…Fødevarestyrelsen vil dog fortsat fastholde at betegnelser som fx »speciale i…«, »specialiseret inden for…« »ekspert inden for…«, »særlig kendskab til…« og lignende formuleringer/udtryk ikke kan sanktioneres efter dyrlægeloven eller bekendtgørelse om specialdyrlæger«.

Dyrlægeforeningen opfordrer imidlertid medlemmerne til at gennemgå egen hjemmeside for uhensigtsmæssige formuleringer ud fra ovenstående retningslinjer, så vi undgår begrebsforvirring og ufrivillig forbrugervildledning under hensyn til markedsføringsloven.

Vær bevidst om, at såfremt dyrlægen betegner sig som »ekspert« eller »specialiseret i…«, skal man altså kunne bevise relevant efteruddannelse og dokumentation på gennemført forløb på forlangende. For at efterleve Etisk Kodeks bør man have denne information tilgængelig på hjemmesiden.

Det er forståeligt, at man som dyrlæge gerne vil udmærke sig overfor forbrugeren inden for de områder, som man har særlig viden om eller interesse i. Foreningen opfordrer i den forbindelse medlemmerne til at anvende mere tydelige og klare faktuelle formuleringer som eksempelvis » særlig interesse for…« eller »efteruddannelse inden for…«.