Annonce Banner Banner Banner

Udlevering af journaler til anden dyrlæge: Må og skal jeg det?

Klinisk praksis Den Danske Dyrlægeforenings Etiske Udvalg har flere gange fået spørgsmål om, hvorvidt en dyrlæge må/skal udlevere journaler til anden dyrlæge. Og hvorvidt klienten skal have givet sit samtykke til udleveringen.

COLOURBOX34346899
Guide

Først og fremmest skal det slås fast, at Den Danske Dyrlægeforenings Etisk Kodeks vedrørende »Journalskrivning og Radiologi« præciserer:

»Det anses for god etik:

  • At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når man i konkrete tilfælde anmodes herom«.

Hvad denne bestemmelse betyder for dig, præciseres her af Etisk Udvalg:

Du må kun udlevere ovennævnte oplysninger til anden dyrlæge og ikke til andre (udover dyrets ejer).

Udlevering til anden dyrlæge må udelukkende ske, når en dyrlæge kontakter dig og anmoder om oplysningerne. Det vil sige, at du ikke må sende oplysningerne til andre dyrlæger som led i almen vidensdeling og ikke til lægmand.

Henvendelsen fra anden dyrlæge skal dreje sig om et konkret tilfælde. Det betyder, at anden dyrlæge har modtaget dyret til behandling for en tilsvarende lidelse, som du har behandlet og har oplysninger om. Eller at du tidligere
har udført en behandling på dyret, som kan have betydning i forhold til behandling af anden sygdom.

Klienten skal altid godkende, at du videresender ovennævnte oplysninger til anden dyrlæge. Enten har du fået klientens godkendelse, eller også har den rekvirerende dyrlæge klientens accept.

Etisk Udvalg anbefaler, at såfremt en dyrlæge behandler et dyr fx i vagt, er det hensigtsmæssigt at få klientens godkendelse til at videresende relevante oplysninger om forløbet til klientens egen dyrlæge.

Hvis dyret efterfølgende skal følges af egen dyrlæge, er det vigtigt, at denne har oplysninger om undersøgelser og behandling, men under alle omstændigheder kan det have betydning for klientens faste dyrlæge at have kendskab til dyrets anamnese.

Det er vigtigt, at journalskrivning og radiologi følger Den Danske Dyrlægeforenings Etisk Kodeks, idet journaler har til formål at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen. Derfor bør journaler, jævnfør Etisk Kodeks, indeholde følgende punkter:

  • »Dato for henvendelse samt kontaktårsag
  • Oplysninger, der tjener til entydig identifikation af patient og ejer
  • De diagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/materiale
  • Angivelse af eventuelle instrukser/anbefalinger som måtte være meddelt ejer
  • Anvendt og udleveret medicin«.

Hvis du stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Etisk Udvalg eller sekretariatet.